اگر صالح نباشد، دلیلش بد بود

در این پژوهش، هم به کل جامعۀ آماری نظر داشتهایم و هم بر مبنای روشهای نمونهگیری تصادفی سامانمند (سیستماتیک یا منظم) به بخشی از متن پرداختهایم. ضریب گیاهی را مـیتـوان بـرای منـاطق شـمال ۰.۷۵ و برای مناطق مرکبات خیز جنوب ایران در مـاههـای بهمـن و اسـفند ۰.۷۵ ، فـروردین ۰.۷۲ ، اردبیهشت ۰.۷۱ و خرداد تا آبان را ۰.۷ در نظر گرفت. ردهبندی سنی اصولی، ترجمه بهترین کتاب های کودک و خلاقیت در انتشار آثار تصویری و بدون واژه برای تقویت برخی از مهارت های کودکان، یکی از هزار دلیلی است که این انتشارات را از سایر ناشرهای کودک متمایز خواهد کرد.

وی تأکید کرد: مرکبات مثل پرتقال، لیمو، لیموترش و گریپفروت حتی نباید به شکل آبمیوه نیز به کودک زیر یک سال داده شود. پرتقال خشک، سرشار از ویتامین C است که می تواند سیستم ایمنی بدن زن و کودک را تقویت کند. مشهور است که سلطان محمود غزنوی و سلطان محمد خوارزمشاه، سادات شهر ترمذ را که در منابع تاریخی با القاب خداوندزاده، علاء­الملک و ابوالمعالی شناخته میشوند، جایگزین مناسبی برای انتقال خلافت از عباسیان به علویان می­دانستند. ساوتکین از سلطان اطاعت کرد.

به دنبال چنین اهدافی، او با حاکم چغانیان، که ترمذ از بخشهای اداری قلمرو وی بود، روابط نزدیکی برقرار کرد و غزنویان در ساخت و آماده­سازی کشتیها­ برای محاصرة قلمرو قراخانیان از ترمذ و ختل و قوادیان استفاده کردند. غزنویان نیز ترمذ را گرفتند تا از تعرض قراخانیان به بلخ و شهرهای خراسان جلوگیری کنند و بدین ترتیب به امنیت خراسان توجه نمودند. با این حال، اگر همراه با غذاهای دیگر پرتقال تازه یا خشک شده می خورید، اطمینان حاصل کنید که مقدار ویتامین C موجود در سایر غذاهایی را که در طول روز مصرف می کنید، نیز در نظر داشته باشید.

مقدار مصرف روزانه قطرههايي كه هم مولتي ويتامين و هم آهن دارند يك ميليليتر است. بنابراین، آب آملا می تواند با مبارزه با اکسیداسیون TBA در بدن با استفاده از فیبر و آهن ذخیره شده در خود، قلب را از سطح غیرمعمول کلسترول محافظت کند. سطح زیر کشت باغات انگور استان 21 هزار و 808 هکتار بوده و شهرستان ارومیه رتبه اول را از نظر سطح زیر کشت انگور دارا است و آذربایجان غربی رتبه چهارم کشوری در تولید انگور را دارد و همچنین بیش از 30 هزار بهره بردار به طور مستقیم و 30 هزار نفر به صورت غیر مستقیم در امر داشت، برداشت، بسته بندی و حمل و نقل فعالیت کرده و از این راه امرار معاش میکنند.

در اوایل قرن دهم قمری/شانزدهم میلادی، در قم دوهزار نفر سکونت داشتند (تطیلی، 1393: 367)؛ اما در زمان شاه عباس اول، تعداد خانههای آن دوهزار باب بود (Herbert, 1928: 216) که از شهرهای بزرگ پرجمعیت به حساب نمیآمد (فیگوئرا، 1363: 250) و جمعیت آن از کاشان کمتر بود (دلاواله، 1370: 436). در اواخر قرن یازدهم قمری/هفدهم میلادی، قم دارای پانزدههزار خانه بود (شاردن، 1375: 2/521) که تخمین زده میشود نزدیک به نودهزار نفر در آنجا سکونت داشتند.

در ﻧﻴﻤﮥ اول قرن دهم قمری/شانزدهم میلادی، کاشان بین 4تا5هزار نفر جمعیت داشت (تطیلی، 1393: 365) و در زمان شاه تهماسب اول، به یکی از شهرهای مهم تجاری کشور تبدیل شد (جنکینسون، 1396: 193)؛ بهطوریکه دلاواله آن را از شهرهای پرجمعیت صفویان میدانست (دلاواله، 1370: 136). در زمان شاه عباس اول، تعداد خانههای کاشان 4یا5هزار باب بود (Herbert, 1928: 217). چند دهه بعد، شاردن تعداد خانههای کاشان را 6500 باب نوشت (شاردن، 1375: 2/535) که از جمعیت روبهرشد کاشان در طول قرن یازده قمری/هفدهم میلادی نشان دارد.

او این شهر را به خاطر بازارهای زیبا، باغ­های فراوان، نهرهایی که در آن جاری است، انگور و به بسیار خوشبو، گوشت و شیر فراوان و خربزة آن می­ستاید. برای مثال، دوران اوج ترمذ در زمان دولت سامانیان بود که آنها اگرچه پایتختی در آن سوی جیحون داشتند، امیران خراسان نیز بودند و این شهر در هر دو طرف رودخانة جیحون محل تجارت بود. هر زمان سلاطین غزنوی به سوی هند حرکت میکردند، قراخانیان از فرصت استفاده و با عبور از این گذرگاه به خراسان حمله می­کردند.

ترمذ دیگر گذرگاه تجاری محور جنوب ایران به خراسان و ترکستان نبود و اقتصاد مبتنی بر تجارت این قسمت از ایران کاهش یافت. این موقعیت جغرافیایی ترمذ نه­تنها از نظر سیاسی بلکه از لحاظ اقتصادی نیز امتیازاتی را برای فاتحان آن به ارمغان می­آورد، به طوری که این شهر که خود در مسیر جادة ابریشم نیز قرار داشت، دارای نقش محوری اقتصادی در تجارت بین هند، ایران و ماوراءالنهر بود، امری که سبب شده است ترمذ را دروازة هند کوچک (بلخ) نیز بدانند.

کلاویخو از ترمذ جدید به­عنوان شهری بسیار بزرگ و پرجمعیت، با خیابان­ها و میدان­های بسیار و فاقد دیوار و استحکامات یاد می­کند که پیرامونش را بیشه­های زیاد و آب فراوان گرفته است. زندگی در همین باغستان­هاست که سبب می­شود ابن بطوطه، سیاح دورة ایلخانی، ترمذ را شهری بزرگ توصیف کند. برای مثال، در سال 489ق/ 1096م، سلطان برکیارق سلجوقی به ترمذ رفت و اموال و گنجینههایی را که مدتها در آنجا بود، از قلعه پایین آورد. این عمل او، به گزارش ابن اثیر، مسلمانان را سخت از سلطان خوارزمشاهی منزجر ساخت، اما وی به مردم اظهار داشت که از آن رو ترمذ را به ختاییان واگذاشته که دیگر متعرض خراسان نشوند و او بتواند پایه­های فرمانروایی خویش را در خراسان استوار سازد.

تنها برآورد مربوط به اواخر دورﮤ صفویه است که مستوفیالممالک میزان آن را یکسوم جمعیت کل در زمان شاه سلطان حسین میداند و ایلات عرب، لر، ترک و کرد را شامل میشد که مسکن آنها در نواحی زاگرس، کرمان، خراسان و آذربایجان بود (مستوفیالممالک، 1392: 42تا46). این امکان وجود دارد که دربارﮤ نسبت 30درصدی جمعیت عشایری به جمعیت کل با فلور همعقیده شد (Floor, 2000: 8)؛ هرچندکه بهنظر میرسد در هنگام جنگ و بحرانهای بلندمدت، بهخصوص در قرن دهم قمری/شانزدهم میلادی، این میزان بیشتر میشد.

در تعبیر دیگری انگور سبز را نشانه شروع یک مسیر تازه می داند. با وجود این، او و جانشینانش از میراث معماری (سنتهای هندو، بودایی و ایرانی و اسلامی) شهرهایی که در مسیر جادة ابریشم قرار داشتند استفاده کردند. علاوه بر این، رونق تاریخی شهرهایی چون مرو ارتباط مستقیمی با شرایط ثبات در شهر ترمذ داشت. سرنوشت تاریخی ترمذ ارتباط مستقیمی با موقعیت جغرافیایی آن دارد. ویتامین C با جذب آهن از منابع گیاهی در ارتباط است. برای انجام این کار ، قبل از گلدهی ، محلول پاشی با آهن و اسید بوریک به شکل کلات انجام می شود.

همچنین توصیه میشود از ابتدای حاملگی بطور منظم، روزانه اسید فولیک نیز مصرف گردد. همچنین این پژوهش بهدنبال پاسخ به پرسشهایی دربارﮤ موانع جمعیت و وضعیت کشاورزی در دورﮤ مدنظر است. در این راستا، فرضیههای دیگری همانند راﺑﻄﮥ افزایش جمعیت و توﺳﻌﮥ کشاورزی در قرن یازدهم قمری/هفدهم میلادی و ایستایی فنآوری کشاورزی در دورﮤ صفویه وجود دارند. ازاینرو، بررسی جمعیت و درک تغییرات آن در جاﻣﻌﮥ سنتی عصر صفوی که بخش عمدﮤ اقتصاد را فعالیتهای کشاورزی تشکیل میداد، بر اهمیتِ راﺑﻄﮥ جمعیت و کشاورزی در این دوره دلالت دارد. در همة کشتیها تیمور برای مراقبت از ورود و خروج مردم، نگهبانانی را مأمور کرده بود.

منابع این دوره مملو از توصیف جنگهای خانوادگی است که ساکنان شهرها را نیز به این درگیریها کشانده بود. در سال 2011، در کالکشن و لرنینگ اکسپرس، جایزهی فروش خود را به بلو اورنج دادند و در ژوئن 2012، انجمن تخصصی فروشندگان آمریکا، بلو اورنج را فروشندهی برگزیدهی سال اعلام کرد. در سال 616ق، هنگامی که خراسان مورد حملة مغولان قرار گرفت، چنگیزخان از نخشب فرستادهای به ترمذ روانه کرد و خواستار تسلیم شهر شد. یکی از آفات شایع و رایج درختان مرکبات ( در بین مرکبات درخت پرتقال و نارنج و سپس نارنگی بیش از سایر ارقام مورد حمله قرار می گیرند ) در کشور ایران و درختانی همیشه سبزی چون شمشاد ، نخل ، چای و …

در پروانه باید مشخص شود که شخص مورد نظر از کجا آمده است و به کجا میرود. درباره چگونگی خوانش و اشتقاق واژه آندلس، همواره بین واژه شناسان و دیگر صاحب­نظران، اختلاف نظر بوده است. وی ترمذ را به سمرقند ضمیمه کرد که این موضوع نشان میدهد در ذهن او مرزی بین خراسان و ماوراءالنهر وجود داشته است . هرچند نرخ رشد جمعیت را نداریم، بهنظر میرسد که اوج جمعیت در دﻫﮥ 1070ق/1660م بوده است. شاردن که در سالهای اوج جمعیت در ایران بود، معتقد بود زمینهای مستعدِ زراعت بسیاری وجود دارد که بهعلت کمی جمعیت، زراعت نمیشوند.

ایلخانان مغولی توجه خود را به غرب ایران و شهرهای تبریز، مراغه و سلطانیه معطوف کردند و نبردهای مداوم آنها با خاندان جغتای، که ماوراء­النهر در تیول آنها بود، ترمذ را از موقعیت ترانزیت بین ایران و ماوراءالنهر خارج کرد. از یک طرف حاکمان مختلف در جنوب جیحون به­منظور کسب امنیت پایدار در قلمرو ایران می­کوشیدند با تثبیت قدرت و استقرار قوای خود در قلعة معروف ترمذ، این شهر را در قلمرو خود نگه دارند. درختچه نام خود را به دلیل رنگ غنی گلهای لوله ای با رنگ قرمز مایل به قرمز روشن ، که در یک برس جمع شده اند ، دریافت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید