بنبست (داستان کوتاه) – ویکینبشته

در صورت جلسه نوشته شدهاست که بنده گفتهام هیچ ناخوشی نیست که در اینجا قابل معالجه نباشد بنده همچو حرفی نزدم بنده گفتم هیچ ناخوشی نیست که در تهران معالجه نشود و در خارج معالجه شود و بنده یک روز هم اگر اجازه داده شود یک بیاناتی قبل از دستور در این موضوع خواهم کرد چون این موضوع وضع مخصوصی بخود گرفتهاست و یک عدهای از ایرانیان بخیال اینکه بیماریشان در خارجه قابل معالجهاست و در تهران معالجه نمیشود بخارجه میروند و ارز مملکت را به خارج میبرند و به این وسیله مقدار خیلی زیادی ارز مملکت خارج میشود. کشاورز صدر ـ در جلسه قبل بنده یک اظهاری بر طبق اصل ۱۱ قانون اساسی کردم ودر آنجا متذکر شدم و وقتی به مجلس هم آمد معلوم شد مجلس هم عقیده بندهاست وهمینطور که بنده از اصل ۱۱ استنباط کردم آقایان هم تایید کردند وبهمین دلیل هم آقایان نمایندگان تهران تشریف آوردند ودر مجلس قسم یاد کردند، بنده در آنجا تصریح کرددم با ینکه اقتضا دارد اگر این اخطار وارد بود باید به آقایانی که در خارج مجلس در هیئت رئیسه مجلس قسم یاد کردهاند اخطار شود و اطلاع داده شود که مطابق این اصل بیایند اینجا قسم بخورند تا اصل یازدهم تکمیل شود و ضمنا لازم است به عرض برسانم که این مطلبی که بنده عرض کردم از طرف خودم بود وبعد از این هم هر اظهاری بکنم از طرف شخص خودم خواهد بود زیرا بنده بعد از این بعنوان منفرد در مجلس هستم و از طرف فراکسیون و جمعیتی نیستم.

ابوالقاسم امینی ـ این ماده ۱۳۹ است که قرائت شد و آنچه از این ماده استنباط میکنم این است که در آخر جلسه باید در اطراف این موضوع بحث بشود برای این که دستوری در جلسه امروز داریم یا این که این ماده ابهامی دارد یا بنده استنباطم از ماده ۱۳۹ درست نیست. حاذقی ـ در جلسه قبل وقتی انتخاب شش نفر نظار برنامه مطرح بود بنده تذکری دادم ومطالب من تحریف شدهاست تذکر من دایر به این بود که مجلس شورای ملی اینطور تفسیر کرد که حقوق اعضای سازمان برنامه همان حقوقی باشد که در دستگاه دولت است بعد خود جناب آقای منصورالملک این جا متعهد شدند که اگر ضرورت واقعی ایجاب کرد که به اشخاص معینی اضافهای بدهند کمیسیون برنامه نظر موافق بدهد و داد ولی اخیرا همانطوری که عرض کردم حقوقهای خارج از حدود قانون استخدام کشوری به آنجا دادهاند که مورد اعتراض آقایان اداریها و اکثر نمایندگان مجلس شورای ملی است و باید دولت توجه جدی روی این موضوع بکند که اسباب یاس مستخدمین صالح فراهم نشود.

اظهاراتی شد راجع بکمک اقتصادی امریکا که بنده لازم میدانم خاطر آقایان مستحضر باشد که ما از این کمک مایوس نیستیم ولی البته طول کشیدهاست میخواستم علت این طول مدت را عرض کنم برای اینکه موضوع تحصیل کمک اقتصادی موکول بیک مقدماتی است که بایدآن مقدمات دقیقا تهیه شود چند سال اخیر که همیشه این صحبت بودهاست هنوز وارداصل مقدمات نشده بودند از وقتی که سازمان برنامه تشکیل شد مبانی تهیه این مقدمات تاحدی فراهم شدهاست بجهه اینکه این مقدمات مربوط میشود به تهیه یک طرحها و یک نقشهها و یک حسابهای فنی دقیقی که باید دستگاه ما داشته باشد و دستگاه اینکار موجود نبود تا سازمان برنامه تاسیس شد و بتدریج این قسمتهای فنی آماده شد برای کار و بمحض اینکه آماده شد شروع کردند به تهیه این طرحها برای توضیح عرض میکنم این طرح عبارتست از آن کارهائی که در رشتههای مختلف بایستی که بانجام برسد یعنی باید آماده عمل باشد فرض بفرمائید در رشته کشاورزی، در رشته آبیاری، در رشتههای صنعتی ومعدنی، در رشتههای سدبندی وجنگلبانی همه این رشتهها مستلزم تهیه یک طرحهای اساسی است این طرحها بایستی تهیه بشود تا بآن مقامات اقتصادی ارائه بشود وآنها هم بررسی بکنند چون وام وام اقتصادی است بالاخره باید مبنای اقتصادی باشد مبنای اقتصادی هم طرحها ونقشههای مطالعه شده و فنی است مثلا فرض بفرمائید یک طرحـــی برای ســــد بندی و آبیاری تهیه شدهاست این تهیه نقشه ابتدای مقدماتش یکسال طول دارد تا برود آنجائی که باید آب جمع شود (صحیح است) ببخشید من یک قدری مفصل عرض میکنم (بفرمائید) برای اینکه مکرر دیدهام یک اشتباه هست در اذهان، میخواهم برای یکمرتبه برای آقایان روشن بشود ومستحضر شوند که درست دقیق بشوند به جنبههای فنی آن یک سدی میخواهند بسازند این سد یک سال طول دارد تا این که آن محل را دقیقا مطالعه بکنند ببینند این جا برای سد سازی مناسب هست یا نه، یک رودخانهایست میخواهند جلویش را به بندند یکسال باید آب این رودخانه را در نظر بگیرند در فصول مختلف ببینند وضعف فشار این آب چقدر است برای چه؟

اینطور که آقایان اطلاع داده اند امکان این کار هست چون خود آن ها وسیله را آماده کرده اند و امشب میتوانند حرکت کنند بنابراین اولا آقایانی که مایل هستند نام خودشان را مرقوم بفرمایند و در صورتیکه بیش از ده نفر بودند با توجه به اینکه با سفارت لیبی هم ما در تماس خواهیم بود که آن ها در حدود ده نفر معین کرده اند قرعه کشی خواهیم کرد برای ده نفر ، شاید هم آقایانی که داوطلب اینکار هستند خواهش کنم اسامی شان را مرقوم بفرمایند و خودشان را معرفی بفرمایند که در این جا ما بتوانیم بعد از ختم جلسه هم با اداره گذرنامه و هم با سفارت لیبی احیانا برای معرفی این آقایان تماس بگیریم .

شک نیست که در پرتو توجهات خاصه شهریار معظم و شهبانوی گرامی و بر اساس سابقه تاریخی پیشگامی تاریخی ایرانیان در اعلام و صیانت حقوقبشر و نیز بر اثر کوششهای پیگیر سازمانهای زنان ایران و جمعیتهای دیگر و نیز بیداری بیش از پیش عموم مردم، تحول بزرگی که در مورد حقوقسیاسی و اجتماعی زنان انتظار میرفته به وقوع پیوسته است؛ در عرصه آموزش و پرورش، سهم دختران دانشآموز و دانشجویان افزایش مداوم خواهد یافت و شاید طی دو سه برنامه به آنجا رسیم که شمارهمحصلان دختر با دانشطلبان پسر تقریباً برابر گردد. به عبارت دیگر اصل نخستین طالب آن بود و هست که موانع اساسی گسترش کمی تعلیم و تربیت را از میان برداردو اصل ثانوی در پی آن رفته و میرود که آموزش و پرورش را با نیازها و مقتضیات جهان پیشرو امروز از جهت معنی و محتوی منطبق سازد.

این را هم به شما تذکر به دهم که ساختن یک سد فقط به عشق این که شما یک سد ساختهاید و آماده نکردن شبکه آبیاری آن یک نوع فانتزی است کهدیگر امروز برای ایران معنی ندارد و لازم نیست. این چه حرفیست شما می زنید . میل دارم ازنظر تعاونیها هم مطالعه بشود که در آنجا چه شکلی میشود چهها را پیاده کرد. یک پیاده روی 2 ساعته برای رسیدن به آنجا نیاز است، اما قطعاً ارزشش را دارد. اما بهرحال از نظر مردم اینکه امضای این قرارداد بدست من انجام شده مهم بود. میخوامم اینکارو ول کنم اما فکر میکنم بعدش چه بکنم.

یاد آن ایام افتادم که خودم همین مراحل را میگذراندم و نقشه میکشیدم و دیدم واقعاً چه راحت بودیم ما بچههای بیست سی سال پیش! در مورد تعلیمات عالی، اجرای کامل مواد منشور انقلاب رامسر و مصوبات چهار کنفرانس ارزیابی متعاقب آن مورد نظر دولت است. نکته آخری که در مورد این اصل انقلاب باید ذکر کنم سهم سرمایهگذاری دولت و بخش خصوصی در امر آموزش و پرورش است. البته مفهوم سپردن امر آموزش بمردم و بخش خصوصی این نیست که افراد بسیار مستعد ولی کم بضاعت از ادامه تحصیلات محروم مانند. شک نیست که لازماست کوشش دولت در زمینه آموزش و پرورش صرف توسعه تعلیمات ابتدایی و دوره راهنمایی و نیز تربیت معلم و آموزش حرفهای و فنی گردد و درمورد مدارس متوسطه عمومی دولت سهم بیشتری برای بخش خصوصی در شهرهای مرفه در نظر خواهد گرفت.

در مقابل، چون هستهای شدن خانواده و اشتغال زن و مرد مشکل نگهداری سالمندان را که شماره و نسبت آنان به علت افزایشطول عمر متوسط رو به افزونی میرود مطرح میکند باید از طریق مؤسسات عمومی رفاه در اندیشه ایجاد و توسعه بنیادهایی خاص برای این گروهسالمند بود. وزارت جهاد کشاورزی موظف است، به منظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت مالکیت دولت بر عرصههای منابع ملّی و دولتی، تا پایان برنامهی چهارم، نسبت به اتمام عملیات ممیزی و تفکیک منابع ملّی و دولتی از مستثنیات و اشخاص اقدام کند. در طول برنامهی چهارم، تمهیداتی اتخاذ کند که کلیه خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده کشور از رده خارج شوند.

علیرغم توسعهخارقالعاده آموزش عالی در کشور ما طی سالهای اخیر، هنوز نسبت تحصیلکردگان عالی در مملکت به نیازهای روزافزون تخصصی در سطوح بالاوافی نیست و تعداد دانشجویان به کل جمعیت مدارس و مؤسسات آموزش کمتر از حد نصاب است. نایب رئیس ـ نسبت بصورت جلسه گذشته اعتراضی نیست؟ نایب رئیس ـ ترتیبش داده شده و پس از نطقهای قبل از دستور مطابق همان ترتیبی که در جلسه قبل معمول شد اجراء خواهد شد.

هوا گرم بود، محسن که علاقهٔ مخصوصی بشنا داشت، دم استخر بهجتآباد لخت شد تا آبتنی بکند. با بازوهای لاغر وسفیدش که رگهای آبی داشت، امواج را میشکافت و از ساحل دور میشد – آب کمکم بالا میآمد. این جاده بسیار دیدنی است و آبشارها و درخت های بسیار زیبای آن با ابرهای متراکم در زمان های بارش توانسته است بسیاری از افراد را به سمت خود جذب نمایند تا برای سفر به شمال از این جاده استفاده نمایند.

بعضی از افراد فکر می کنند به دلیل اینکه جمعیت کثیری از جمعیت موجود کرج را مهاجران تشکیل داده اند، رسوم آن تحریف و از بین رفته است. به همین منوال اهتمام خواهد رفت که اقدامات مربوط به بهداشت و تنظیم خانواده جمعیت روزافزونی از روستانشینان را در برگیرد و نیز در بهبود کمی و کیفی وضع تغذیه و بخصوص ارتقاء شرایط غذایی گروههای آسیبپذیر کوششهای ضروری به کار خواهد رفت.

اگر هدف اصل ششم انقلاب را اصلاح و تعدیل رابطه میان شهر و ده از نظر برخورداریبیشتر و بهتر روستانشینان از آموزش و پرورش بدانیم، غایت اصل دوازدهم را در درجه اول در دگرگونی یا بهبود هدفها – روشها – وسائل و سازمانآموزش و پرورش باید جستجو کنیم. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام یک نفر مترجم درجه اول زبان ترکی جهت وزارت امور خارجه – مصوب ۱۴ آذر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین – کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی. قسمت مهمی ازمصالحی که ازکوهبری محل سرریزبدست آمده درسنگریزی سدمصرف شدهاست عملیات ساختمان سد که تاشهریور ماه ۳۱ بعلت مضیقه مالی سرعت کافی نداشت اینکه درحال پیشرفت کامل میباشد مبلغ کل عملیاتی که درشش ماه اول سال جمعا ۵۳۳۸۰۰۰ ریال بوده اینک دردوماهه اخیر روبه فزونی گذاشته وتنها درمهرماه درحدود ۲۹۳۲۰۰۰ ریال کارانجام شده وعملیات ساختمانی صافی طرف عقب وقشرقابل نفوذشروع شدهاست.

پس از تعمیم آموزش ابتدایی به حداکثر برای اطفال واجبالتعلیم، اولویت دیگری که در دو سال آخر برنامه چهارم و سالهای پیرو آن طی برنامه پنجمپیش میآید استقرار دوره راهنمایی تحصیلی است که هم از مهر ماه امسال آغاز میشود و احتمال آن هست که شماره محصلین را در پایان برنامه پنجمبه متجاوز از ۱٫۸ میلیون نفر برساند. انتظار میرود کهدر پایان دوران برنامه پنجم در چهار سال دوره متوسطه بیش از ۹۰۰ هزار نفر به تحصیل مشغول باشند و رقم دانشآموزان فنی و حرفهای که در مدارساختصاصی مدارس جامع یا همان دبیرستانهای عمومی آمیخته به آموزش حرفهای و فنی تحصیل کنند به حدود ده درصد رقم فوق (در برابر کمتر از ۳درصد در حال حاضر) بالغ شود.

چون اصل ششم انقلاب در ارتباط منطقی با قسمتی از اصل دوازدهم یعنی انقلاب آموزشی است اینک به مورد میدانم کلیات برنامه آموزش و خطمشی آن را طی برنامه آینده در معرض قضاوت عمومی گذارم. شبهه نیست همانطور که در محافل بینالمللی عموماً پذیرفته شده گسترش و بهبود تعلیم و تربیت به میزان مطلوب و تطبیق آن با شرایط و نیازهایجهان متحول، جز از طریق نوآوری به درستی مقدور نیست و نوآوری مستلزم تحقیق و پژوهش و کاربرد وسائل و تکنیکهای نوین است، از این رو لازماست بررسیهای دقیق در مورد استفاده وسیعتر از رادیو و تلویزیون و دیگر وسایل سمعی و بصری در امر آموزش و پرورش صورت گیرد، و از وسائلارتباطی جدید که به قول جامعهشناسان مبدأ و منشاء عصر تازهای گردیده، سود کاملتری در توسعه یا تقویت انواع آموزش برگرفته شود.

دیدگاهتان را بنویسید