خاطرات علینقی عالیخانی/نوار ۱۲ – ویکینبشته

بافعال کردن گزینه نقشه ارتفاعی تهران، نقاط مرتفع شهر تهران و کوههای اطراف بصورت برجسته نمایان میگردند. آژانس در ارتباط با راکتور تحقیقاتی تهران، تأسیسات MIX و دیگر تأسیساتی که آژانس به آنها دسترسی دارد، میتواند تأیید نهایی کند که هیچ گونه فعالیت مرتبط با بازفرآوری وجود ندارد. ۵۹. در نتیجه راستیآزمایی موجودی فیزیکی از سوی آژانس در کارخانه ساخت صفحه سوخت در ۹ تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۳، آژانس در چارچوب نوسانات اندازهگیری که معمولاً در چنین تأسیساتی وجود دارد موجودی مواد هستهای را همانگونه که ایران در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۱۳ اعلام کرده بود، تأیید کرد.

آژانس در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۱۴ یک راستیآزمایی اطلاعات طراحی را در این تأسیسات انجام داد و ضمن آن تأیید کرد که تأسیسات مذکور هنوز راهاندازی نشده است. ۶۴. ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ مدیرکل (GOV/2011/65) تحلیل مفصلی از اطلاعات در دسترس آژانس را ارائه کرد که نشان میداد ایران فعالیتهایی را اجرا کرده است که به ساخت یک وسیله انفجاری هستهای ربط داشت. یک ساله که از بابل آوارهم. بابل خیلی خلوت بود.

آقای مکرم وآقا همه مثل هم هستیم همه یکی هستیم ملت مملکت راتشکیل میدهیم یعنی همه ما مال این مملکت هستیم (صحیح است) عرض کنم که این تقسیم اراضی خوزستان که همه را بشبهه انداخته (صحیح است) میشنوم که یک عدهای رفتهاند انسان مبهوت میشود که اشخاصی که شایسته نیست ونباید دراطراف شئون آنها این کلمات گفته شود میروند ودسته بندی راه میاندازند وباین صورت در میآید بعقیده بنده این چهار صد پانصد پارچه ملک یک سرمایهای است که از این سرمایه اگر با ایمان ودقت و توجه بخواهیم میتوانیم هم کارمندان دولت رامرفه کنیم و هم مازاد کارمندان را با رضایت آنها برکنار کنیم خدمتی است هم بمملکت شده وهم مملکت آباد میشود پریروز با جناب آقای جواد عامری سلمه الله تعالی داشتیم صحبت میکردیم که مملکت ما که هیجده میلیون و سیصد و چند هزار جمعیت دارد که در ستون ملاحظات باز اداره آمار مینویسد بواسطه نبودن وسائل و مامور عده زیادی از موالید ثبت نشده و همین طور در قسمتهای کنار مملکت شاید یک عشر از مملکت هنوز شناسنامه نگرفتهاند حالا بین الهلالین این عرض را میکنم یکی از اشتباهات دولت زمان جنگ گذشته این بود که آمار جمعیت کشور را روی ده میلیون حساب کرده و سهمیه قند و شکر وقماش گرفتند و طبعاً بازار سیاه تولید شد اگر آن روز فکر میکردند و سرشماری واقعی بود و برای ۲۰میلیون سهمیه میگرفتند اینطور یکدسته محتکر پیدا نمیشدندکه ۷۰میلیون تومان و صد میلیون تومان در ۶-۷سال پیدا بکنند بعد هم بروند آمریکا وبریش مردم بخندند(صحیح است)توجه میفرمایید اینها نکاتی است که تمامش علی الظاهر خیلی کوچک است لیکن در مملکتداری اینها بزرگ است اینها موثر است برای این ۱۶۰۰ پارچه ملک آقای مکرم خوب گوش کن (مکرم- متوجه هستم بفرمایید آقا) ۱۰،۲۰یا۳۰ملک را بفروشیم بطور مزایده با جناب آقای عامری صحبت کردیم برای این مملکتی که یک میلیون و هفتصد هزار کیلومتر مربع وسعت دارد ومامیخواهیم عمران بدهیم بحرف که نمیشود جمعیت تکافوی عملی این کار را نمیکند ما اول کاری که باید بکنیم باید سرمایهای پیدا کنیم که نسبت برعیت ونسبت بملک ونسبت بمالک یک عمل اساسی بکنیم وآن عمل شخم است شخم را باید مجانی بکنیم زمین را باید مجاناً برگردانیم ممکن است از مالکین یک ثلث اجاره تراکتور را بگیریم ولی اگر پانصد تراکتور هزار تراکتورتقسیم کنیم بده استان چطور میشود این کار را کرد (امامی اهری- فارسی تراکتور را بفرمایید) اینها لغات خاصی است و فارسی شده بعضی لغاتی را که فارسی کرده اندخنک شده ونباید اصطلاح کرد آقا لغاتی خاص مثل لغت تاکسی مصطلح شده اگر من میگویم فارسی لغات استعمال شود برای این که خواستم جلو بگیرم که اینقدر لغت جعفرخان از فرنگ آمده در مجلس و محیط مملکت استعمال نشود والا مگر تاکسی وسماور فارسی است؟

رفیق سفر کردهٔ من، وقتی میخواستم از تهران حرکت کنم، پای قطار خوب برایم گفته بود که با اینهمه اسامی نو، و اروپایی مآب هنوز هم برای یک مسافرت کوتاه در ولایات، باید مثل عهد دقیانوس، چهار روز بلیط گاراژها را در جیب نگهداشت و بالاخره هم با یک ماشین قراضه و زوار دررفته برای صد کیلومتر راه، یک بیست و چهار ساعت گرد و خاک جادههای پر از دست انداز را بلعید و پس از رسیدن به مقصد هم چهار روز برای رفع خستگی مسافرتی که فقط برای فرار از یکنواخت بودن و خستگی زندگی شهر در پیش گرفته شده بوده از کار بیکار ماند و استراحت کرد.

قبرستان بزرگ بود با تک و توک درختش و فراوان درختهای آهنی. و هربند انگشتی با سرحدات مشخص بعلامت استقلال مملکتی، با قشون و نشان و سکه و تمبر و هارت و هورت و بگیر و ببند. در این منطقه هیچ نشان و تابلویی از ایستگاه اتوبوس وجود ندارد ، اما در کنار یک علامت بزرگ “ایستاده تاکسی” می توانید منتظر اتوبوس ها باشید. این مسجد یک گنبد و دو مناره بلند داشت که در سال 1405 به دستور سلطان مراد چهارم عثمانی تخریب شد. براى این که از این دستگاه جز بدبختى چیزى نصیب نخواهد شد.

۷۴. در حالی که آژانس به فعالیتهای راستیآزمایی در خصوص عدم انحراف مواد هستهای اعلامشده در تأسیسات هستهای و مکانهای خارج از تأسیسات هستهای اعلام شده از سوی ایران که تحت توافقنامه پادمان هستند ادامه میدهد، آژانس در وضعیتی قرار ندارد که اطمینان موثقی دربارهٔ فقدان فعالیتها و مواد هستهای اعلامنشده ارائه کند و بنابراین نمیتواند نتیجهگیری کند که تمامی مواد هستهای در ایران برای فعالیتهای صلحآمیز هستند. 3 و ایران و با تأیید شورای حکام، آژانس وظیفه نظارت و راستیآزمایی در ارتباط با اقدامات مندرج در برنامه اقدام مشترک را آغاز کرده است. یکی دیگر از سوال هایی که برای افراد در مورد شهر کرج پیش می آید این است که چه غذاهایی به عنوان غذاهای محلی کرج محسوب می شود و افراد می توانند با توجه به نیاز خود نسبت به خرید این غذاها اقدام نمایند.

این توافق شامل یک اقدام مربوط به اطلاعات مندرج در ضمیمه گزارش مورخ نوامبر ۲۰۱۱ مدیرکل است. ۵۶. در نتیجه راستیآزمایی موجودی فیزیکی و راستیآزمایی اطلاعات طراحی از سوی آژانس در اول تا سوم سپتامبر ۲۰۱۳ آژانس در چارچوب نوسانات اندازهگیری که معمولاً در چنین تأسیساتی وجود دارد موجودی مواد هستهای را همانگونه که ایران در تاریخ ۳۱ اوت ۲۰۱۳ اعلام کرده بود، تأیید کرد. ۵۴. کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنیشده (EUPP):این کارخانه تأسیساتی برای تبدیل UF6 غنیشده تا غنای ۵ درصد اورانیوم U-235 برای تولید پودر UO2 است.

۲۰ مجتمع سوخت حاوی اورانیوم غنیشده تا غنای ۲۰ درصد اورانیوم U-235 و دو مجتمع سوخت حاوی اورانیوم غنیشده تا غنای ۳٫۳۴ درصد اورانیوم U-235 را به راکتور تحقیقاتی تهران منتقل کرده است. علاوه بر آن دسترسی به محل ذخیره آب سنگین در تأسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) در اصفهان آژانس را قادر ساخته است تا آب سنگین را تشخیص دهد. ۵۵۰ تن UF6 طبیعی را در تأسیسات تبدیل اورانیوم تولید کرده که ۱۴۶ تن آن به کارخانه غنیسازی سوخت انتقال یافته است. ۵۳ کیلوگرم از UF6 غنیشده تا غنای ۳٫۳۴ درصد اورانیوم ۲۳۵ را به فرایند تبدیل تحقیق و توسعه تزریق کرده است و ۲۴ کیلوگرم اورانیوم را به شکل UO2 تولید کرده است.

۶۸. چنانکه در بالا اشاره شد (بند ۴۷) در ۱۲ فوریه ۲۰۱۴ ایران یک پرسشنامه اطلاعات طراحی به روز شده برای راکتور IR-40 را به آژانس ارائه کرد. ایران همچنین در طول دسترسی مدیریتشده، اطلاعات مربوطه مورد توافق دوطرف را به آژانس ارائه کرد. ایران نگرانیهای آژانس را عمدتاً به دلیل این که بر پایه ادعاهای بیاساس است، رد کرده است. اگر چه این کارخانه تحت پادمان آژانس نیست، اما در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۱۳ (چنانکه در بند ۱۳ در بالا نشان داده شد) تحت دسترسی مدیریتشده آژانس قرار گرفت. ۶۵. همانگونه که در بالا اشاره شد (بند ۳) آژانس و ایران توافق کردند تا همکاری بیشتری در مورد فعالیتهای راستیآزمایی از سوی آژانس به منظور حل و فصل همه مسائل کنونی و گذشته داشته باشند.

در سال 1318 نخستین استادیوم ورزشی در تهران ساخته شد. وقتی من به وزارت اقتصاد آمدم مسئولیت کار ذوب آهن از سازمان برنامه به این وزارتخانه منتقل شده بود و رسم هم بر این بود که وزیر مسئول صنایع مدیرعامل شرکت ذوب آهن باشد و قائم مقامی هم برای انجام کارهایش داشته باشد که در آن موقع قائم مقام مدیرعامل ذوب آهن همین امیرعلی شیبانی معاون وزارت صنایع و معادن و بعد هم معاون صنعتی من بود.

۷۳. در تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۱۴، آژانس یک بازرسی از نیروگاه برق هستهای بوشهر انجام داد؛ در آن زمان راکتور برای سوخت گذاری مجدد خاموش بود. مرکز تحقیقات هستهای کشاورزی و پزشکی: مرکز تحقیقات هستهای کشاورزی و پزشکی (NFRPC) یک مجموعه عظیم تحقیقاتی متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) است که در قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) نام آن ذکر شده بود. ولی دورتر از جادهٔ خاکی و سفیدی که در وسط مزارع میپیچید، شالیزارها با «نفار»هایی که پایههاشان در میان رطوبت زمین پوسیده شده بود و به آن اطمینانی نمیشد کرد، و دخترهای چارقد بسری که از میان صیفیکاریها سبدهای خربزه به سر داشتند و بطرف شهر میرفتند، هنوز تماشایی بود.

۵۰. ایران برخی فعالیتها را در تأسیسات تبدیل اورانیوم (UCF)، کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنیشده (EUPP)، کارخانه تولید سوخت (FMP) و کارخانه تولید صفحه سوخت (FPFP) در اصفهان به شرح زیر انجام میدهد که مغایر با تعهدات آن برای تعلیق کلیه فعالیتهای مرتبط با غنیسازی و طرحهای مرتبط با آب سنگین است، گرچه این تأسیسات تحت پادمان آژانس قرار دارند. ۴۲. متعاقب قطعنامههای مربوطه شورای حکام و شورای امنیت، ایران موظف است فعالیتهای بازفرآوری خود از جمله تحقیق و توسعه را به حال تعلیق درآورد. آژانس راستیآزمایی کرده است که ایران تا همان تاریخ، ۱۳٫۲ تن اورانیوم طبیعی به شکل UO2 را به کارخانه تولید سوخت انتقال داده است.

از زمان اولین درخواست آژانس برای دسترسی، فعالیتهای گستردهای در این مکان انجام شده است که توانایی آژانس را برای راستیآزمایی مؤثر بطور جدی تضعیف کرده است. رئیس- حالا با این وصف ، چون آقایان متعددی در این باره می خواهند صحبت کنند بنظر من اشکالی ندارد و هیچ منعی ندارد که به فرض کسی در جهت مخالف یا در جهتی دیگر اظهارنظر کند و ما عمل خودتان را و تقاضای آقایانی که داوطلب هستند انجام ندهیم .

اما یکقدری بنده روشن نیستم یک قدری این راسرسری میدانم بنظربنده خالصجات از منابع عمومی است ومافردفرد سهیم هستیم وبه اینصورت یکقدری برای بنده دشواراست درموقع رأی دادن چون دراین ماده مینویسید که بتدریج که میدهند ومی فروشند وجوه حاصله بسرمایه بانک افزوده میشود بنده بنظرم میرسد که این صحیبح نیست قبل از اینکه این فعل وانفعال انجام بشود بایست که میزان خالصجات، اراضی قابل زرع وکشت حدودش معین باشد قیمتهایش معین شود مشخصاتش کاملاً معلوم شود یک نسخه هم به مجلس شورای ملی بدهند بعد اگر بخواهند انتقال بدهند مجموع آن باید سرمایه اضافی بانک راتشکیل بدهد باید ببینیم وبدانیم که چند پارچه خالصهاست چند هزارهکتاراراضی قابل کشت است چند هزارهکتاراراضی مزروعی است قیمت اینها چقدراست درکجا واقع شده آنوقت میتوانیم ببانک کشاو.

بنابراین یک مرتبه من با یک تظاهراتی روبرو شدم که ابدا پیش بینی نمیکردم و منتظرش نبودم. بنابراین پاکروان در این جریان مسئولیتی نداشت ولی با لبخندی که آن مقام وزارت اطلاعات یا تبلیغات زد، متوجه شدم که قضیه چیز دیگری است و این نوع اشارهها و ریشخندها در اینگونه روزنامههای کاملاً گمنام بی دلیل و بدون اجازه نیست. در همان تاریخ ایران در راستای تعهدات خود تحت «چارچوب همکاری» (به بند ۱۳ در بالا مراجعه کنید) پرسشنامه اطلاعات طراحی بروز شده را راکتور IR-40 را ارائه کرد. ۶۹. بر اساس مفاد موافقتنامه پادمانی و قطعنامههای شورای حکام و شورای امنیت، ایران ملزم شده است تا مفاد کد اصلاح شده ۳٫۱ بخش عمومی ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمان را دربارهٔ ارائه زودهنگام اطلاعات طراحی اجرا کند.

دیدگاهتان را بنویسید