درمان خروسک: ۱۱ درمان خانگی خروسک کودکان و بزرگسالان – مجله کسب و کار بازده

همین نفت بود و این دارسی علیهاللعنه از روی کتابهای تاریخ قدیم که راجع به ایران رومیها یا یونانیها نوشته بودند چون خیلی با هوش و بوکش بود به اصطلاح انگلیسها خودشان یک اصطلاح دارند که میگویند چون انگلیسی نمیدانم و لغتش را هم نمیدانم انگلیسها میگفتند که هر جا یک طلایی هست و یا نفتی پیدا شود دارسی بو میکند و میرود آنجا (جمال امامی – فلر) فلر فرانسهاست عرض کنم دارسی این کتابهای تاریخ را خوانده بود که یک آتش جاودانی بوده که همیشه میسوخته و خاموش نمیشده و احتیاجی هم به هیزم و زغال نداشته او حدس زد باید نفت باشد و رفت و پیدا کرد ولی اجداد ما که آتش را مقدس میدانستند و مظهر یزدان میدانستند از اینهم من یک رمزی کشف کردم میخواستند به آیندگان خودشان بگویند که مظهر استقلال و عظمت و تمامیت و مظهر بقای شما و مظهر یزدان پرستی همه نفت است شما باید این نفت را در مقابل اهریمن که با یزدان همیشه در جنگ است حفظ کنید شما خداپرستها باید نگذارید شیطان دستش به این آتش مقدس برسد این رمز را از هزاران سال به یادگار گذاشتند و ما باید این آتش مقدسی که خزینهاش در دل این خاک عزیز نهفتهاست این را خودمان بدست بگیریم و دست این اهریمن صفتان را کوتاه کنیم باید یزدان بر اهریمن غالب بشود و باید نور بر ظلمت غلبه بکند و بالاخره خواهد کرد و لو کره الکافرون آقایان ما هیچ چیزمان از این مملکت کوچکی که همه چیز خودشان را در سایه اراده خود بدست آوردهاند کمتر نیست و میتوانیم اینکار را بکنیم فقط برای اینکار یک چیز لازم است یک خورده جرئت بکنیم یک خورده فکر بکنیم وضعیت حساس بینالمللی را در نظر بگیرید وضعیت حساس خودتان را هم در نظر بگیرید خواهید دید که میتوانید این کار را بکنید شما نمیدانید یا غلط گفتم شما میدانید که شرکت نفت چه فجایعی در این مملکت میکند یک عده از جوانان ایرانی میروند آنجا کارمند شرکت نفت میشوند وضع زندگی اینها را طوری میکنند که وضع گذران و زندگی اینها را طوری میکنند که وضع گذران و زندگی اینها منحصر به همین حقوق شرکت نفت میشود و از اینها هر استفادهای که میخواهند میکنند من فقط یک نمونه کوچکی خدمت آقایان عرض میکنم که خیلی خیلی متاثر شدم و حقیقتا اگر این جریان را قبلا میدانستم خودم در این قسمت عملی نمیکردم در یکی دو تا از روزنامههای نفتی البته روزنامه نفتی آنچنان روزنامههای است که کاغذش را اول انتشارات شرکت نفت میدهد خودش روزنامه را چاپ میکند اداره تبلیغات و انتشارات کل کشور شاهنشاهی ۸ هزار یا ۵ هزار شماره از این روزنامه را میخرد و میفرستد به ولایات این چنین روزنامهای را روزنامه نفتی میگوییم در یکی از این روزنامههای نفتی یکی دو تا کاریکاتور کشیده بود که شناخته شد و تشخیص داریم که این کاریکاتورها را یک نفر کارمند شرکت نفت که برای اینکار به تهران آمده بود کشیده مثل آن مقاله نویس شرکت نفت که او هم به تهران آمده بود البته من خیلی مفتخر شدم از این کاریکاتوری که در این روزنامه کشیده بودند (جمال امامی – بچه شکلی کشیده بودند؟) به شکل خرس ولی ملت ایران را هم بشکل یک پیرمرد خرس ولی ملت ایران را هم به شکل یک پیرمرد بیچارهای که یک زنبوری هم روی پیشانیاش نشسته و این خرس هم یک سنگ برداشته که بزند و آن زنبور را بکشد و منهم خیلی کیف کردم جناب آقای جمال امامی چون اگر ما این زنبور را نتوانیم بکشیم خیلی بهتر است که با کله آن خفته یکجا کشته بشود و این بهتر از این است که این فساد و این فحشاء ادامه پیدا کند کاش زودتر ما نابود بشویم و تاریخ گذشتهمان بیش از این لکهدار نشود راجع به این موضوع ما در روزنامه نوشتیم البته از مجله اخبار هفته که هر هفته منتشر میشود و کاریکاتورهایی آنجا میکشند شواهدی در آنجا ذکر شده بود که کاملا معلوم بود کار این شخص است و بعدا هم تایید شد یک نفر از دوستان ما که به من کاغذ مینویسد چون مردم به من خیلی کاغذ مینویسند یک کاغذی از آبادان به من نوشته بود شرح حال این کاریکاتوریست را برای من نوشته بود (جمال امامی – مقالات آن روزنامه را اداره تبلیغات مینویسد) بعضیهایش را کارمندان شرکت نفت و بعضیهایش را هم نویسندگانی که ما از نزدیک مدتی با آنها محشور بودیم در محبس پارسال خدمت آقای مکی و آقای حائریزاده ایشان هم آنجا بودند عرض کنم که یک نامهای (خیلی معذرت میخواهم از این که وقت آقایان را میگیرم) این دوست بمن نوشته بود که تو اگر میدانستی و از وضعیت زندگی این کاریکاتوریست مطلع بودی هرگز راجع به او یک کلمه نمینوشتی و شرح داده بود که این شخص پسر مرحوم سرگرد نیکزاد است که رئیس سابق کلانتری شماره دو آبادان بود در موقع اشغال شهریور انگلیسها با مسلسل این سرگرد بیچاره را در اطاق کارش کشتند (فقیهزاده – با پسرش متشکرم با پسر کوچکش میکشند این پسر دیگر که کاریکاتورست است آنوقت در قم بوده این میماند و یک مادر و آن وقت مجبور میشود که بیاید به استخدام شرکت نفت خیلی معذرت میخواهم از این جملهای که میخواهم حضورتان عرض کنم اداره فعلی انتشارات شرکت نفت در آبادان همان کلانتری ۲ سابق است و اطاق کار این بچه بدبخت همان اطاق کاری است که پدرش و برادر بدبختش بدست انگلیسها در آنجا کشته شدهاند و این بدبخت مجبور است که توی این اطاق که هر ساعت خاطره کشته شدن پدر و برادرش را پیش چشمش میاورد بنشیند و کار بکند برای اینکه نان مادرش را بدهد خدامیداند که بی اندازه متاثر شدم که من برای چه راجع به همچو جوانی نوشتم که کاریکاتور مرا کشیده بود او مجبور بوده بکشد.

از جیره های گلوکوژنیک که عمدتا سطح انسولین خون را بالا میبرند برای بهبود تولید مثل استفاده نمایید. برای بالا بردن چربی شیر، باید به میزان مصرف علوفه و قابلیت هضم آن در اثر برداشت در زمان مناسب، افزایش داده شود. متیونین عبوری به طور تجاری، چندین سال است که در بازار وجود دارد و مستندات معتبری از نتایج خوب آن و بازگشت سرمایه در قالب افزایش سطح پروتئین شیر وجود دارد.

همین موضوع در مورد قیمت روز در بازار سبب شده است مجموعه ما ارزان تر از سایر مراکز کشتارگاه ها باشد. عدم بالانس مناسب بین علوفه و کنسانتره، در صورتی که کنسانتره زیاد باشد سبب ایجاد اسیدوز می گردد و افزایش مقدار علوفه در جیره نیز در تامین انرژی مورد نیاز دام اختلالاتی ایجاد می کند. برای پیشگیری از کمبود اسیدهای آمینه ممکن است مکمل اسیدهای آمینه مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد. گاو ها در سالن به شکل مورب و پشت هم قرار گرفته و دوشیدن انجام می شود. پاستوریزه کردن ، فرایندی است که شیر را خالص می کند و باعث دوام و تازگی آن می شود.

• برای گاوهایی که روزانه بیش از 75 پوند شیر تصحیح شده بر اساس 4درصد چربی (79 پوند شیر دارای 3/7درصد چربی) تولید میکنند. • درصورت استفاده از سیلاژ ذرت و یا جیرههای دارای ذرت زیاد، باید سهم محصولات فرعی ذرت (مانند کنجاله گلوتن ذرت و….) بعنوان منبع UIP، در جیره غذایی محدود گردد. درصورت استفاده از چربی در جیره غذایی، دامنه فوق ممکن است افزایش یابد. از آنجا که با استفاده از بافرها در جیره گاوشیری می توان تغییرات pH شکمبه را به میزان زیادی کنترل کرد، استفاده از بافرها یک توصیه کاربردی و آسان به منظور افزایش بازدهی اقتصادی، کاهش اختلالات سلامتی مرتبط با اسیدوز، افزایش بهره وری خوراک و جلوگیری از ضررهای هنگفت اقتصادی خواهد بود.

باید با استفاده از منابع غذایی با نیترات پائین، سطح نیترات کل جیره را به کمتر از 0/1 درصد رسانید. به منظور کاهش جریان پروتئین میکروبی به رودها، باید سطح بالاتری از پروتئین عبوری در جیره منظور گردد. • چنانچه سطح ازت با منشأ نیترات در سیلاژ بیش از 0/4 درصد باشد. چنانچه کیفیت علوفه بهتر باشد، میزان پروتئین جیره افزایش مییابد (علوفه بهتر- پروتئین بیشتر). چنانچه بیش از یکچهارم ماده خشک کل علوفه مصرفی را سیلاژ ذرت تشکیل دهد.

•ماده خشک علوفه مصرفی باید تقریبا 2درصد وزن بدن (BW) گاو باشد. مبدا این نژاد به کشور ترکیه برمی گردد و در تمام بدن خود حتی ساق پاها پر دارد. از شير گرفتن گوساله ها بستگی به رشد و نمو آنها و مقدار شير مادرانشان دارد. این گاو آهن نسبت به سایر گاو آهن های موجود، بیشترین کاربرد را داشته و از لحاظ عملکرد به دو صورت یک طرفه و دو طرفه و همچنین از نظر تعداد خیش دسته بندی می شود.

از زمان باروری تا 8 ماه گاو ماده شیر می دهد. • کل جیره غذایی باید حاوی 18 تا 19درصد پروتئین خام باشد. • کل جیره غذایی باید حاوی 35 تا 40درصد پروتئین غیرقابل تجزیه (UIP) باشد. تخم مرغ به رنگ کرم تا قهوه­ای تیره و به شکل بیضی کشیده و با پوستهای نسبتاً ضخیم است. گاوهای شیری جزء دام های سنگین به شمار می روند و قیمت بالایی هم دارند لذا بروز بیماریی و به دنبال آن تلفات در آنها می تواند خسارت جبران ناپذیری را برای دامدار وارد سازد. نمونههای اروپایی معمولا گلهای کوچکتری دارند.

• جیره غذایی باید حاوی 60 تا 65درصد پروتئین محلول مصرفی (SIP) در کل جیره غذایی باشد. • کل جیره غذایی باید حاوی 28 تا 30درصد فیبر شوینده با محلول خنثی (NDF) باشد. • وجود 17درصد ADF در جیرههای غذایی با پایه سیلاژ ذرت زیاد و یا مخلوط غذایی (TMR)، کافی است. با تکرار شخم طی چند سال بعلت جابجایی زیاد خاک ناهمواری ایجاد می شود. بوی گوشت به ترشح بزاق و شیره های معده کمک کرده، سبب تسهیل فرایند هضم، افزایش جذب مواد غذايی و افزايش ميزان اشتها به گوشت می شود. لذا ممکن است مقدار مواد مغذی برای رشد فلور میکروبی را کاهش دهد.

رنگدانه ­های اطراف چشم به کاهش مشکلات چشمی ناشی از نور شدید خورشید کمک می­ کند. زمانی که افراد در آن منطقه متوجه ویژگی عالی آن با درصد بالا شدند، به مراتب تعدادی از آن به سایر کشور ها همچون فرانسه منتقل شدند. برای بالا بردن میزان چربی، ضروری است که نسبت به نوع کربوهیدرات و میزان تجزیهپذیری آن، توجه شود. نظر بهاینکه چربی، توسط میکروبهای شکمبه متابولیزه نمیشود. بر اساس اطلاعات فوق در یگ گله شیری در ایران با ۱۰۰۰ راس گاو دوشا ۲۷۶ راس گاو درگیر اسیدوز شکمبه ای تحت حاد خواهند بود. هرچه فیبر خام جیره بیشتر باشد، حیوان غذا را بیشتر میجود و نشخوار میکند که در اثر آن بزاق بیشتری ترشح شده و شکمبه حیوان بافری میشود.

• مقدار پروتئین محلول مصرفی (SIP) باید برابر نصف 30 تا 32درصد پروتئین قابل تجزیه (DIP) کل جیره غذایی باشد. باید یک پوند پروتئین با منشأ حیوانی منظور شود تا احتمال کمبود اسیدهای آمینه و پپتیدها برطرف گردد. امتیاز شرایط بدنی یک تشخیص فردی از میزان چربی یا ذخیره انرژی یک گاو است که در یک دوره شیردهی بکلی تغییر میکند. دقت کنید که نوع مناسبی از آن را برای محیط انتخاب کنید. این ترکیب گیاهی فوقالعاده برای پریود مفید است.

دیدگاهتان را بنویسید