مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۱۶ – ویکینبشته

این نان تبریز است تبریز، دیروز یک عدهای بنده را ملآقات کردند که بعضی از آنها تازه از تبریز آمده بودند (بهادری ـ الان وضع نان آنجا خوبست) خوب پس اینها اختراع کردهاند (امامی خوئی ـ آقای آشتیانیزاده اجتهاد در مقابل نص مورد ندارد) وضع مملکت خیلی خوب است موضوع دیگر جریان قضیه شاهی است که گفته میشود تحریکاتی در کار بودهاست آقا مردم نان ندارند پولها در جاهای مخصوصی خرج میشود و مخصوصا در سازمان برنامه که مبالغ زیادی آنجا تلف میشود بنده مشغول جمع آوری یک اطلاعات کامل و کافی هستم نسبت به جریان برنامه هفت ساله یا هفده ساله یا هفتاد ساله که بعدا در مجلس مطرح میکنم و از ولخرجیها و گشاد بازیهای بیموردی که در آنجا هست صحبت خواهم کرد.

سوم بررسی بهرهبرداری از آبهای سطحی به منظور ساختمان سدها و شبکههای آبیاری که در نقاط واجد اولویت انجام یافتهاست. همانطور کهشاهنشاه مکرراً تأکید فرمودهاند دولت موظف خواهد بود که از طریق توسعه سیستمهای بورس و کمک تحصیلی موجبات آن را فراهم آورد که کودکانو جوانان پر استعداد متعلق به خانوادههای کم درآمد از عالیترین مراتب تحصیلی و مدارج علمی بهرهمند گردند و هیچ استعداد شکوفایی باقی نماند کهمحرومیت اجتماعی آن را از روبندگی و تابندگی بازدارد. باقیمانده اورانیوم نیز که به فرایند تزریق شده بود، همچنان در فرایند و در پسماند باقی مانده است.

در سالهای قبل دومرتبه لایحه قانون برنامه پنجسال راهسازی به مجلس شورای ملی تقدیم ودر کمیسیونهای بودجه وراه مورد رسیدگی و تصویب قرارگرفته در جلسه علنی مجلس شورای ملی نیز مطرح و تا مرحله اخذ رای رسیده ولی متوقف مانده و بموقع اجرا درنیامده و بعلت در دست نبودن برنامه بعنی اعتبارات راهسازی در نقاط مختلف کشور پخش میگردد و چون وسایل نظارت فنی برای همه کارگاهها مهیانبودازعملیاتی که صورت میگرفت نتیجه مطلوب حاصل نمیشداین بودکه طرح برنامه پنج ساله راهسازی تقدیم وبتاریخ ۲۸-۷-۳۱ طی لایحه قانونی بتصیب رسیدوپایه عمل آینده قرارگرفت.

پس از تعمیم آموزش ابتدایی به حداکثر برای اطفال واجبالتعلیم، اولویت دیگری که در دو سال آخر برنامه چهارم و سالهای پیرو آن طی برنامه پنجمپیش میآید استقرار دوره راهنمایی تحصیلی است که هم از مهر ماه امسال آغاز میشود و احتمال آن هست که شماره محصلین را در پایان برنامه پنجمبه متجاوز از ۱٫۸ میلیون نفر برساند. عرض دیگر بنده راجع به مطلبی است که آقای اسلامی هم به طور خلاصه اشاره کردند و آن نامه ایست که آقای قوامالسطنه نوشتهاند و در روزنامهها هم به نظر آقایان رسیدهاست بنده وارد این مطلب و بحث در آن نمیشوم چون آن یک موقع دیگری مورد بحث قرار خواهد گرفت و هرکس موافق ومخالف نظرش را خواهد گفت و آنچه که به صلاح مملکت باشد به اکثریت تصمیم خواهد گرفت چیزی که بنده باید عرض کنم راجع به صلاحیت نویسنده این نامهاست آقای قوامالسطنه ایکه در تمام مدت زمامداریش کاری که نکرد حفظ و رعایت قانون بود (صحیح است) حالا دیگر حق ندارد بیاید از قانون اساسی یا از قوانین موضوعه اسم ببرد، خیلی مضحک است کسی که وزیرش را از پشت میز وزارت بدون محاکمه بدون هیچگونه تشریفاتی گرفت حبس کرد.

ه- قسمت بهداری – بهداری فعلی این وزارت بعلت کمی اعتبارات مربوطه بسیارمحدود است وبهمین علت چنانکه بایدموفق بانجام خدمات بهداشتی درمورد کارکنان این وزارت وخانواده آنهانمیشود. برای این منظورهیئتهایی ازمهندسین عالی رتبه بنگاه برای بررسی موقعیت وبرآوردهزینه وتهیه طرحهای لازم بمحل اعزام وپس ازوصول طرحهای مربوطه دستوررسیدگی آن بشورای عالی جنگل داده شد وچون شورای مزبور طرح مربوط به فرق واحیای راه مخصوص از (مرزن آباد تاچالوس) را قابل اجرای فوری دانسته بودلذا آگهی فرق داده شد. ۳- مطالعات بمنظور لوله کشی وتهیه آب برای سایرشهرها دست اقدام میباشد. قسمت اول: عملیات کشاورزی وتهیه آب برای زراعت الف – ازلحاظ دامپروری ۱- عملیات تلقیح مصنوعی ماده گاوهای اطراف تهران ازگاوهای اصیل ۱۲۴۸ راس.

ب – سیمان ۱- کلیه ماشین آلات اصیل کارخانه سیمان فارس وماشین آلات تعمیرخانه ولابراتوار رسیده ودرپای کارحاضراست از لحاظ عملیات ساختمانی کارهای خرید ساختمان دیوارها انبارها حفردوحلقه چاه عمیق تمام شده ساختمان سیلوها لابراتوار تعمیرخانه لباس کنی گاراژها بازرسی دفترحمام تادوماه دیگرخاتمه خواهدیافت وبنای اصلی کارخانه نیزبلافاصله پس ازوصول نقشه ازامریکا شروع خواهدشدبرای انجام عملیات بالاسازمان برنامه درسال ۱۳۳۱ مبلغ ۲۷ میلیون ریال ازحق السهم خودرا بشرکت سهامی سیمان فارس پرداخت نمودهاست. ۴- تعداد۱۱دستگاه ماشین تحریر فارسی برای دفاتربروات وهمچنین ۳۰ دستگاه ماشین ابطال تمبرخریداری بوزارت پست وتلگراف تحویل گردیده ویادرشرف تحویل است.

بدین ترتیب از جناب آقای دکتر مصدق تقاضا مینمایم که با رعایت نص صریح قانون اساسی ایران پست وزارت دادگستری را از هئیت دولت حذف فرموده و قوانین لازمی که بتواند استقلال و شرافت قوه قضاییه ایران را بنحو احسن تامین نماید بمجلسین پیشنهاد فرمایند (کریمی – پیشنهاد بفرمایید که اخویتان که بجرم همکاری با پیشه وری زندانی است مرخص بشود) ناگفته نماند که منظور من از این تذکر مخالفت با شخص جناب آقای وزیر دادگستری فعلی نیست بلکه بنده جناب آقای لطفی را ازقضات شجاع و پاکدامن دادگستری ایران دانسته و وجود ایشان را برای این دستگاه مفید میدانم.

۶۳. گزارشهای قبلی مدیر کل مسایل باقیمانده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هستهای ایران و اقداماتی را که لازم است ایران برای حل این مسایل انجام دهد مشخص کرده است. میرزا بنویس کلاس اول و مدیر کل کلاس چهار. الف – واحدهای سیار بهداری بنواحی زاهدان – انارک – کن – مهرآباد – واریان و۱۱۶۰ قریه دیگر که گزارش بروز امراض ساریه درآن نقاط رسیده بود اعزام شدهاند ومجموعا در ششماهه اول سال ۱۳۳۱ برضدآبله ۳۵۳۷ نفر برضددیفتری ۲۸۲۱ نفر برضدحصبه ۲۶۸۱ نفر تقلیح و۲۷۵۹ نفر که بامراض متفرقه دیگر مبتلا بودهاند معالجه شدهاند دراکثرنقاط مذکور گرد د.

آژانس در حال تحلیل اطلاعات ارائه شده از سوی ایران بوده و خواستار تبیین بیشتر برخی از این اطلاعات شده است. ۳- ماشینهای اصلی کارخانه درراه بوده وتا چند روز دیگر به بنادر ایران خواهندرسید. نایب رئیس ـ بنابراین احتیاجی به صحبت نیست رای میگیریم به فوریت اول آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دکتر یزدی – اینجا نیست اگر می توانید شما خودتان نشان بدهید . دهقان. حاذقی. برومند. گودرزی، آصف، دکتر راجی، پیراسته، اردلان، دکتر نبوی. حاذقی ـ ما که جراح نیستیم آقا. ۳- برای حفرچاههای عمیق درخوی – بشرویه – رفسنجان – گزاز – اراک – اردبیل – دامغان – نطنز- قم – مراغه – بافت وبجستان اقدامات لازم بعمل مده ومخصوصا با گشایشی که درسه ماه اخیر ازلحاظ فنی حاصل شده بزودی عملیات سازمان به نتیجه خواهدرسید.

ب – حفرچاههای عمیق ونصب تلمبه ۱- تعداد ۱۲ حلقه چاه عمیق درشهرهای شهرضا – کاشان – ساوه – همدان – ری – زنجان – گرگان – وسمنان حفر گردیدهاست. ۲- تعدادهشت دستگاه موتوردیزل وتلمبه توربینی برای چاههای حفرشده درشهرضا اندیمشک – کاشان – ساوه وسمنان خریداری وتحویل شدهاست. ج – تامین برق شهرستانها ۱- برای تامین برق شوشتریک کارخانه هیدورالکتریک بقدرت ۵۰۰ کیلووات خریداری شده ومشغول بهرهبرداری است ومبلغ ۲/۵ ریال برای تکمیل کارخانه وشبکه شهروسایرکارهای ساختمانی ازوجوه سازمان پرداخت گردیدهاست. ج – بنادر: ۱- ساختمان انباربازرگانی بوسعت ۲۰۰ متر مربع دربندرخرمشهر ۲- قسمتهای فلزی انبار وهمچنین ده دستگاه تلمبه متحرک آتشنشانی خریداری شده وخریدبقیه لوازم دردست اقدام است.

۲- برای خریدیک بخارکارخانه اقدام لازم بعمل آمدهاست. ۲- خرید دوکارخانه قندجدیدبظرفیت ۳۵۰ تن چغندر ۳- تهیه دفترچه مشخصات ۶ کارخانه قنددیگر وانتشار آگهی مناقصه خریدآنها. ۳- مناقصه خرید ۲۰ دستگاه لوازم فرستنده بی سیم وهمچنین لوازم سیم کشی برای تکمیل خطوط کاشان وقزوین وزنجان انجام شدهاست. قسمت بالای حیاط تور والیبال بود که دو سه جایش در رفته بود و با سیم بسته بودند و دور حیاط دیواری بلند. سرمایهگذاری ثابت در صنایع و معادن (غیر از نفت) طی برنامه چهارم بهحدود ۲۱۳ میلیارد ریال بالغ خواهد شد، که حدود ۹۹ میلیارد ریال آن را بخش عمومی مستقیماً و ۲ میلیارد ریال توسط مؤسسات انتفاعی دولتی و ۱۱۲ میلیارد ریال آن را بخش خصوصی داخلی و خارجی سرمایهگذاری خواهند نمود.

آشتیانیزاده ـ یکی راجع به مشمولین نظام وظیفهاست که بر خلاف مقررات امسال عدهای را گرفتهاند و بردهاند حتی اشخاصی که معافی دستشان بودهاست اینها را گرفتهاند بردهاند و این خلاف صریح قانون است و دیگر راجع به تبعید آیتالله کاشانی است که بنده از دولت سؤال کردهام و هنوز دولت حاضر نشدهاست جواب بدهد. برایت که گفتم. شمس هم که هنوز زن نگرفته. دکتر مصباحزاده ـ بنده هم اخطار نظامنامهای دارم، اصلا پیشنهاد مورد ندارد. نایب رئیس ـ طرح قرائت میشود بعد بفرمایید (بشرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شورای ملی چون تصمیم اخیر هیئت تصفیه کارمندان دولت درباره تشکیلات وزارت کشور متباین با قانون تقسیمات کشور مصوب ۱۶ آبان ۱۳۱۶ وقانون اصلاحی مصوب ۱۹دی ۱۳۱۶ و قوانین دیگر است و مراد از برگذاری اختیار تصفیه نقض قوانین نبوده لذا امضاء کنندگان ماده واحده ذیل را به قید دو فوریت پیشنهاد و تصویب آن را درخواست مینماییم.

یک پیشنهاد این است . گنجهای ـ بنده یک تذکر نظامنامهای دارم. اگر حقیقت را بگوییم از بس در مجلس حرف زده شده انسان از حرف زدن در برابر ملت شرم دارد ولی چه باید کرد وظیفه نماینده با حرف زدن شروع میشود با نظارت و تذکر و ایقاظ ادامه مییابد بالاخره با استیضاح و اسقاط دولتهای ناصالح و یا پشتیانی و تقویت دولتهای خدمتگذار و وظیفهشناس پایان میپذیرد. و در این قسمتی که در آئین نامه آمده باشد اگر دفاعی نباشد در این خصوص جنبه قانونی آنهم رعایت بشود روی این اصل مجلس در این مقام نیست که تصمیم قانونی بگیرد .

عین من، مسخره نیست؟ سوما اگر شما میخواهید یک دانشکده پزشکی را تکمیل بکنید لازم نیست که دست به پیکر یک وزارت خانه بسیار مهمی بزنید آنرا تخریب کنید برای اینکه شما میخواهید چند تختخواب اضافه در اختیار چنددانشجو بگذارید. ریاست محترم مجلس شورای ملی چون اینجانب بواسطه کسالت متاسفانه نمیتواند در جلسه علنی مجلس شورای ملی برای معرفی هیئت وزیران و تقدیم برنامه شرف حضور بهم رساند جناب آقای باقر کاظمی وزیردارایی و نایب نخست وزیر از طرف اینجانب مبادرت بمعرفی هیئت وزیران و تقدیم برنامه هیئت دولت خواهدنمود. ۲- پس ازاینکه طبق لایحه اختیارات مورخ ۲۰ مرداد آقای نخست وزیر برنامه عمرانی سه میلیارد ریالی سازمان برنامه تصویب وابلاغ شد برای خریدماشین آلات مولدبرق شهرستانها وبموجب مطالعاتی که انجام شده بودقراردادی با آلمان درشرف انعقادمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید