مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۵ – ویکینبشته

یعنی کمک اقتصادی بانکی آن هم عملی بشود اینها پیشرفتهایی است که در کار برنامه ما حاصل شدهاست این سال اول در واقع سال تهیه عمل بودهاست بجهت اینکه قبلا که طرحها ونقشههای عملی حاضر نشده بود و تحقیقات کلی بودهاست اما در این یکسال است که دستگاهی که تشکیل شدهاست پرداختهاست بتهیه طرحها یعنی طرحها وقتی که تمام بشودمیتوانند بعمل بگذارند، مناقصه بگذارند چنانکه دو سه قلمش الان شدهاست این دو سدی که در سیستان الان شروع به ساختمان کردهاند نتیجه همان مطالعات است سد کرج که الان یک قسمتش شروع شدهاست به ساختمان نتیجه همان مطالعات و نقشههای دقیقی است که تهیه شدهاست و همچنین جاهای دیگر که برای قسمت آبیاری گروههای زیادی فرستاده شدهاست (فقیهزاده ـ غیر از قزوین) این را عرض کنم همه جا مشغول هستند و این مقدمات را دارند تهیه میکنند و امیدواریم از سال دوم فعالیت خیلی زیادی آقایان ملاحظه بکنند اما این کارها یک کارهای پر دامنهای است مال آیندهاست کار امروز و فردا، یک ماه و یک سال نیست اینکارهایی است که امیدواریم برای آینده مملکت سعادت وترقی داشته باشد اینکه فرمودند بهمه جا باید برسد، البته باید بهمه جا برسد اما بهمه جا رسیدن این نیست که ما یک پولی را تقسیم بکنیم و بهر جا یک سهمی بدهیم باید اول دید هرجایی چه کاری لازم دارد آنوقت کارش را تهیه کرد و سهمش را داد چنانچه ملاحظه میفرمایید یک جا آبیاری شروع شدهاست پول میدهیم، یکجا کشاورزی، یک جا معادن، یک جا صنایع و کارخانهها چه بسازند و چه کارخانههای موجود را اصلاح بکنند، جاهای دیگر جنگل دارد، دستگاه جنگلبانی اصلاح میشود، جای دیگر پرورش برای دام و حیوانات است و تشکیلات میخواهد این است که وقتی به این جور نگاه میکنیم میبینیم همه جا سهم خودش را میگیرد، هیئتهای اکتشافی که بجنوب رفتهاند اینها مشغول اکتشافات معادن هستند در قسمت نفت و سایر معادن مشغول مطالعات هستند، همچنین مشغول مطالعات آبیاری هستند، بالاخره هیئتهایی برای بهداشت رفتهاند برای دفع مالاریا الان چندین هیئت داریم در نقاط مختلف که دارند کارهای اساسی میکنند این برای سلامت مردم است وقتی که مردم سالم نبودند کار اصلا ازشان بر نمیآید، خوب اینها همه جنبه برنامهای دارد، همه جزو کارهای برنامهاست و اما قسمت اینکه آقای کهبد هم تذکر دادند تولیدی باشد، خوب همه این کارها مربوط به تولید است وقتی ما در آبیاری کار میکنیم این برای تولید است، وقتی برای اصلاح کشاورزی کار میکنیم به جهت تولید است بالاخره وقتی کار بهداشتی میکنیم این را میخواهیم عرض کنم که این کار تولیدی است، بجهت اینکه وقتی مردم سالم نباشند، قوه نداشته باشند تولید خوب نمیشود اینها همه مربوط بهم است.

احترام به ملتها کار آسانترى است ملت ایران همیشه به ملتهاى جهان احترام گذاشته است و وقایع اخیر ایران صبت شهرت ایران را در تمام جهان برد و ملتهاى جهان ما را شناختند و الان با چشم احترام به ما نگاه مىکنند و مسلماً آنها هم احترام ملت ما را خواهند داشت ولى احترام به ملتها هم باید به یک نحوى تظاهر بکند تظاهر بزرگ آن محترم داشتن سمبل ملتهاست ملتهاى جهان با علائم و با اشخاص در دنیا مجسم میشوند شاه یک مملکت، رئیس جمهور یک مملکت، پرچم یک مملکت مؤسسات ملى یک مملکت اینها مظاهر ملتها هستند و بنابراین ملت ایران کاملاً باید مراقب باشد که احترام این سمبلها و این مظاهر را بگذارد و اگر خداى نخواسته اشخاصى از راه نادانى و یا از راه غرض گاهى اوقات بتوانند و موفق بشوند که به این مظاهر بىاحترامى بکنند باید به شدت از آنها جلوگیرى کرد (صحیح است) و من در این مورد احترام ملتها مجبورم اشاره بکنم به یک اعلامیهاى که در آن کوشیدند که ملت ایران را با یک ملت دیگرى طرف معامله و طرف بغض و دعوى قرار بدهند حتى در منتهاى دشمنى حتى در جنگ بینالمللى چه اول و چه دوم شما همیشه مىبینید که سران دولتها مىگویند که ما با ملتها دشمنى نداریم ما با ملتها سر و کارى نداریم ما با ملتها دشمن نیستیم دعواى ما دعواى دولتهاست نه دعواى ملتها ولى در اعلامیهاى که چند روز پیش دولت قوام منتشر کرد در آنجا خواست دعواى ملت ایران و دولت ایران را با یک شرکتى به صورت دعواى بین دو ملت معرفى کند و بگوید عملیات طورى است که ملت ایران را با ملت انگلستان گلاویز کرد در صورتی که این حرف غلط بود و نبایستى این حرف هیچ وقت زده شود حتى اگر بعضى از افراد در طرز بیانشان طورى بیان بکنند که یک چنین اشتباهى هم ایجاد بشود دولتهاى ما موظفند این سوءتفاهم را برطرف کنند و من اینجا میگویم ملت ایران با هیچ ملتى سر و کار ندارد تمام ملتها را با دیده احترام مىنگرد در روابطش با دولتها و احترامش نسبت به دولتها بستگى دارد با روابط آنها نسبت به ملت ایران و سیاست دولتها که متغیر هستند و با سیاست مملکت تغییر مىکنند و یا با پیشآمدها ممکن است تغییر بکنند با ملت ایران سوا است (نریمان – به شرط معامله متقابله) آقا ملتها همیشه نسبت به ما احترام دارند و در تمام جریان نفت همه از آسیا و آمریکا به ما گفتند که نسبت به ما احترام دارند ملتها همیشه با هم هستند و در همه جا این ملتها به همدیگر احترام مىگذارند اختلاف همه جا اختلاف دولتها است نه اختلاف ملتها عرض کردم سیاست دوستى مثل هر سیاستى وسیله اجرا مىخواهد اعلام یک سیاست انجام آن سیاست نیست بیان یک سیاست اجراى آن سیاست نیست اجراى سیاست با وسائل آن است که در این مملکت سالهاى متمادى در خارج از مجلس این را بایست که من اذعان بکنم با وجودی که در تمام ممالک دنیا اقلاً ماهى یک مرتبه در مجلسها سیاست خارجى مطرح میشود در مجلسهاى ما سالهاى متمادى است که سیاست خارجى ولو در یک جلسه مطرح نشده است و من این را ممنون وکلا هستم که یک مسخرهاى را در مجلس ایران نیاوردند براى این که ما در این سى سال سیاست خارجى نداشتیم که اصلاً مطرح بشود و چه خوب شد که این بحث در این مجلس نیامد و یک ریشخند دیگرى بر ریشخندهاى مکررى که به ملت ایران میزدند اضافه نشد ولى الان که ما زنجیر اسارت را پاره کردیم الان که ما در عمل خودمان آزاد هستیم سیاست خارجى ما باید مطرح باشد و درش بحث بشود و درش نظر داده شود در این مدت عدهاى براى خودشان سیاست خارجى بیان میکردند هر فردى سیاست خارجى داشته است هر دستهاى سیاست خارجى داشته است یک عدهاى سیاست بیطرفى را میخواستند که در حقیقت اکثر مردم ایران بودند دستهاى میگفتند در این دنیا بیطرفى معنى و مفهومى ندارد و بایستى طرفى گرفت و البته آنهایى که طرفدار طرفدارى بودند مابینشان اختلاف بود عدهاى یک طرف را مىخواستند و در حقیقت این بحثها و دعواها مفهومى نداشت معنى نداشت براى این که وسیله اتخاذ یک سیاستى از هر جهت که باشد در دست نبود ما بیطرفى خودمان را میتوانستیم حفظ بکنیم و نه از رفتن در طرفى میتوانستیم خدمتى انجام بدهیم دوستى ملتها و دوستى دولتها تابع همان مقررات دوستى افراد است افراد در دوستى خودشان کسانى را میخواهند که از یک جهتى لااقل بارى را از دوششان بردارند نه کسانى را که همیشه وبال گردنشان هستند یک ملت ناراضى یک ملت گرسنه یک ملتى که نه جمعیت دارد نه راه دارد نه وسیله دارد این مملکت چه سیاست طرفدارى یا بیطرفى میتواند بازى بکند این مملکت باید منتظر وقایع باشد و از هر طرفى که واقعه آمد تحمل بکند ولى اگر قرار است که سیاستى اتخاذ شد این سیاست باید وسائلش در دست باشد و بایستى متوجه بود که این سیاست بیطرفى که دولت ایران اتخاذ میکند و با همه دوستى را میخواهد و این سیاست خواسته اکثریت مردم ایران است این سیاست از سیاست طرفدارى مشکلتر است سیاست طرفدارى لااقل این حسن را دارد که شما را از یک جبهه آسوده خاطر میکند اقلاً یک طرف امن نگه میدارد ولى در سیاست بیطرفى شما باید همه جوانب امر را ببینید همه جبههها را نگاه کنید باید اسلحه بیطرفى را وسیله بیطرفى را اتخاذ بکنید و این دولت که برنامههاى اصلاحى دارد باید برنامههاى اصلاحیش متکى به این سیاست خارجى باشد با این سیاست که ملت ایران میخواهد بیطرف بماند و باید بتواند بیطرفى خود را حفظ بکند باید وسایل کافى و اشخاصى که مؤمن به این سیاست هستند و مىتوانند چنین سیاستى را عمل بکنند داشته باشند قدرت یک مملکت به تعداد توپ و تانک و تفنگش نیست قدرت یک مملکت مربوط به جمعیت فقطش نیست عواملى که در قدرت یک مملکت منظور مىشود و بهش پتانسیل جنگى میگویند یک عده عواملى است که مجموعه آنها قدرت ملى را تشکیل میدهد تهیه این قدرت ملى جنبههاى معنوى هم دارد جنبههاى معنوىاش شاید به مراتب مهمتر از جنبههاى مادىاش باشد جنبه معنوى بزرگ است براى این که یک ملتى قوى باشد شرط اول رضایت افراد آن مملکت است مملکتى که مردمش ناراضى باشند اگر در تمام در و دشت این مملکت زر بریزند اگر تمام افراد این مملکت را مبدل به تانک بکنید ارزش نظامیاش صفر است پس بنابراین باید در مرحله اول به جلب رضایت مردم کوشید دولت دکتر مصدق از آنجا که مورد اطمینان مردم ایران است مىتواند این سیاست را عمل بکند آن دولتهایى که از روز اول مورد عدم اطمینانند هیچ وقت قادر نخواهند بود جلب رضایت بکنند زیرا حتى عملیات خوبشان اگر داشته باشند ملتى که به آنها اطمینان ندارد بد جلوه مىدهد فقط یک دولتى مورد اطمینان است که بتواند جلب رضایت افراد را بکند عدم رضایت مردم را ظلم و تبعیض بیشتر از هر چیزى ادامه میدهد مىگویند مملکتها با کفر باقى مىمانند ولى با ظلم بقایى ندارند این حقیقت بسیار بزرگى است براى این که بشر این طور ساخته شده هر گونه سختى را تحمل میکند از سختیهاى مادى بزودى فراموشى پیدا میکند ولى ظلم و بیعدالتى و تبعیض را هیچوقت بشر فراموش نمىکند یادگارهاى بیعدالتى را تا لب گورشان دنبال میکنند و این مملکت ما مملکت ظلم و ستم است این مملکت مملکتى است که صدها سال است ظلم و ستم درش حکمفرمایى میکند.

همانگونه که استحضار دارند انقلاب سفید ایران تغییرات بنیادی عظیمی در بر داشت که از جمله تغییر روابط و مناسبات اجتماعی و دگرگونی بنیادهایحقوقی به منظور ایجاد زیر بنای لازم برای ساختمان جامعهای سالمتر و نیرومندتر تأمین عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه درآمد و تعمیم رفاه وخدمات اجتماعی، آزاد کردن نیروهای خفته و نهفته اجتماع ایران و شرکت دادن آنها در راه سازندگی ایران فردا و به وجود آوردن شرایط و زمینه لازمبرای رشد سریع اقتصادی و صنعتی ایران میتوان ذکر کرد. کافی است یادآوری شود که قبل از اصلاحاتارضی، بیش از دو و نیم میلیون خانوار زارع کشور تحت عنوان رعیت در قالب رابطه مزارعه، در کشاورزی خود مصرفی قدیم به دشواری امرار معاش میکردند، به موجب آمارگیری نمونهای کشاورزی سال ۱۳۳۹ بالغ بر ۵۵ درصد بهرهبرداریهای کشاورزی به صورت رعیتی مورد عمل قرار داشت، امابا اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی متجاوز از ۷۶۱ هزار خانوار زارع صاحب آب و ملک شخصی شدند و مالکیت قانونی اراضی مزروعیبیش از ۱۶ هزار قریه و نزدیک به هزار مزرعه به زارعین ذیربط منتقل گردید و با اجرای مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی که از اوائل بهمن ماه ۱۳۴۱ بهموقع عمل درآمد موجبات گسترش بیشتر امر مالکیت میان زارعان زحمتکش کشور فراهم شد و متجاوز از ۵۴ هزار قریه و ۲۰ هزار مزرعه، مشمولمقررات این مرحله از برنامه مترقی اصلاحات ارضی گردید و تکلیف قانونی بیش از ۲۵۰۲۰۰۰ نفر از زارعان در قبال آن روشن شد و بدین ترتیبجمعی از زارعان به استجاره ۳۰ ساله املاک خردهمالکان و برخی نیز با استفاده از کمکهای قانونی دولت در مورد خرید اراضی مزروعی خود از مالکانو یا تقسیم ملک با آنان توافق نمودند و بالاخره گروهی نیز با قبول عضویت واحدهای سهامی زراعی به انجام فعالیتهای کشاورزی پرداختند و بهدنبال انجام این اقدامات برای فراهم نمودن موجبات مالکیت قانونی بیش از ۱۲۰۰۰۰۰ خانوار زارع ایرانی که با اجرای مقررات مرحله دوم اصلاحاتارضی نسقهای زراعتی خود را به صورت اجاره سیساله در اختیار گرفته و یا با قبول عضویت در واحدهای سهامی زراعی از اراضی مزروعی خوداستفاده میکردند، اقدامات وسیعی انجام پذیرفت و با اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و قانون مواد الحاقی به اینقانون؛ از تاریخ اول مهر ماه سال جاری و قبل از برگزاری مراسم جشن دو هزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران، در این کشور زارعی یافتنخواهد شد که مالک زمین و نسق زراعتی خود نشده باشد و ترتیبی داده شده که با اجرای قانونی که اخیراً تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردیدهحتی مالکیت قانونی املاک موقوفه عام نیز که به مدت ۹۹ سال به زارعین مربوط اجاره داده شدهاست به آنها منتقل گردد.

به وجود آمدن بنیانهای اجتماعی و حقوقی لازم برای توسعه اقتصادی کشور موجب شد که سطح زندگی روستانشینان به نحو مؤثری ارتقاء یابد وهمچنین تحولی شگفت در پیشرفت صنعتی کشور پدیدار شود بدان گونه که در مدتی کوتاه ترکیب اقتصادی مملکت دگرگون شد و سهم تولیداتصنعتی و معدنی (به استثنای نفت) در تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری بین سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۹ تقریباً سه برابر گردیده و سهم ارزش افزود، بخش صنعت در تولید ناخالص ملی از ۱۶ درصد به ۲۱ درصد افزایش یافت. تأمین عدالت اجتماعی که از اهم هدفهای انقلاب مقدس ایران بودهاست در طی سالهای انقلاب به وجوه مختلف صورت عمل بخود گرفته و از جملهتعمیم سواد و آموزش و پرورش به روستانشینان دور افتاده و برخورداری آنان از بهداشت و درمان و دیگر مزایای زندگی جدید تحقق یافتهاست.

تغییر روابط و مناسبات اجتماعی موجب شد که اقتصاد ایران پس از سالهای رشد آرام و ملایم در زمانی کوتاه، شاهد چنان جهش و پیشرفت تندیشود که در همه تاریخ پیشین ایران سابقه نداشت و معجزه اقتصادی ایران که فقط در یکی دو کشور دیگر مشابه آن دیده شده بود به وقوع پیوست، معجزهای که هنوز از نویدها و امیدهای بیشتری برای آینده سرشار و بارور است. موجب مباهات است که این دولت هنگامی تصدی امور مملکتی را عهدهدار میشود که از یک سوی سی سال بر دوران پرافتخار سلطنت رهبر خردمندایران میگذرد و از سوی دیگر ملت ایران بیست و پنجمین قرن بنیانگذاری شاهنشاهی خود را جشن میگیرد.

بخش نفت نیز بر اثر پیروی از سیاست مستقل ملی که خود بر انقلاب مقدس ایران متکی بوده و هست به رشد و توسعهای شگرف نائل آمد و ایران را درمیان کشورهای صادرکننده نفت به مقام اول ارتقاء داد. تصمیم قانونی فوق در جلسه روز پنجشنبه اول مهر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید. مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه اول مهر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی پس از طرح برنامه دولت و استماع بیانات آقای نخست وزیرو موافقت با اجرای متن برنامه به اکثریت ۲۱۸ رأی از دویست و پنجاه و یک نفر عده حاضر به دولت آقای امیرعباس هویدا ابراز اعتماد نمود.

یعنی آنچه که ملت ایران با بیصبری از ما انتظاردارد. پرونده انتخاباتی آقای هرای خلطیان از اقلیت ارامنه شمال ایران در ساعت ۹/۳۰ روز چهارشنبه ۵۹/۳/۱۴ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . در مورد این نامه آیا آقای اس – دی – راتر یعنی آقای خسرو قشقائی میدانست . از این شهر که راه میافتند، اگرم مسافرهارو بقصد چالوس گرفته باشند هیچوقت نمیدونند کجا میرند.

رییس فرهنگ که رفت گرم و نرم از همهشان حال و احوال پرسیدم. ۳۹- تعمیراساسی ماشین آلات والکتروموتورهای کارخانه تفنگ سازی جهت تهیه تفنگ که حائز شرایط لازم باشد. در سال 87 با توجه به مصوبه 25/12/86 شوراي اسلامي شهر تهران که شهرداري را موظف به پيگيري تجهيز ناوگان اتوبوسراني و تاکسیراني شهر تهران به دستگاههای کارتخوان مینمود، شهرداري تهران تصميم گرفت تا يک نظام مديريت یکپارچه پرداخت الکترونيک خدمات حملونقل عمومي را راهاندازی نمايد. خوشوقت و مفتخرم که با تأییدات خداوند متعال و تحت توجهات خاصه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر یکصد و بیست و یکمین دولت دورانمشروطیت را به نمایندگان بیست و سومین دوره مجلس شورای ملی و ششمین دوره مجلس سنا معرفی کنم.

آقایان دنیاى نابغه گذشته است، صد سال گذشته و دیگر ژنیها و کاپیتنهای مهم را دنیا نمیشناسد. رئیس- بسیار خوب . آقای صدرزاده اخذ و استخراج آراء میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید