مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۵ – ویکینبشته

این رستوران بهترین و مشهورترین رستوران تبریز است که در حومه شهر واقع شده است و برای دستیابی به آنجا فقط تاکسی نیاز است. مدرس – درصورت جلسه قبل چند فقره اشتباه شده که تقاضای اصلاح آنرا دارم بنده عرض کرده بودم تلگرافات زیادی از آذربایجان رسیده نسبت بنخست وزیری جناب آقای دکترمصدق و موفقیت ملت ایران در مبارزات ملی اظهار خوشوقتی شده در کابینه مجدد جناب آقای دکترمصدق و دیگرعرض کردم که چون در غالب تلگرافات از نمایندگان محترم طرفداران ادامه نهضت ملی ایران سپاسگذاری شده بنده احساسات و سپاسگزاری مردم آذربایجان را بحضورشان تقدیم میکنم اینجا نوشته شدهاست که در این تلگرافات از تمام نمایندگان محترم قدردانی شده تقاضای اصلاح دارم تلگرافات و طومارهایی هم بعد رسیده که تقدیم میکنم.

من از نکتهای که استفاده کردم ارتباط خصوصیای بود که با رئیس شرکت گاز دوفرانس فرانسه داشتم، بهمین دلیل هم در هنگام رفتن به مسکو این شخص را مطلع کردم و گفتم که مایل هستم چند ساعتی او را ببینم و او هم بسیار لطف کرد و بعد از ظهر خودش را بکلی برای من در پاریس خالی گذاشت و خودش با دو نفر از کارشناسانش تقریباً تمام مسائل محرمانه خرید و فروش گازی که در منطقه اروپای غربی داشتند به من گفت و این خدمت بسیار بزرگی برای من بود چون علیرغم تمام مطالعاتی که در تهران کرده بودیم علیرغم اینکه چند نفر کارشناس بسیار خوب همراه من بودند ولی اطلاع دقیقی ما از معاملههای محرمانه گاز در اروپای غربی نداشتیم و رئیس گاز دو فرانس تمام این اطلاعات را در اختیار من گذاشت.

ت – بهبود عبور و مرور شهری: ازدیاد سریع جمعیت، توسعه روزافزون شهرها و بالا رفتن درآمد سرانه احتیاج به امکانات بهتر حمل و نقل شهری راافزایش داده است. بگذارید آنها هم بخرند، ما حاضریم بفروشیم و آنجا یک بازارى باشد و مردم هم بتوانند این گروه صیادها بروند صید بکنند که معیشتشان مختل نماند ولى اگر نشود وضع اقتصادى دو استان بزرگ شمال ایران که همواره مورد توجه آنهایی است که شما میدانید مختل میشود، یعنى یک گروه بسیار زیادى برگروه بسیار زیاد ناراضىها اضافه میشوند. 3 – 2 – سیاست تأمین آب – از نظر فنی تأمین آب برای جمعیت در حال افزایش تهران حتی اگر این جمعیت به بیش از 5.5 میلیون نفر و مصرف سرانهاز 65 متر مکعب به 100 متر مکعب در سال برسد بلااشکال است زیرا میتوان از منابع آب رودخانههای لار، کرج و طالقان و غیره آب مصرفی این شهررا تأمین کرد.

با توجه به توزیع نامتناسب جمعیت شهرنشین در وضع موجود و پیشبینی افزایش جمعیت مناطق شهری به میزان 4 میلیون نفر طی برنامه پنجمعمرانی کشور و با در نظر گرفتن اینکه شهرها مراکز تحول و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور هستند هدفهای اساسی برنامه پنجم عمران شهری بهشرح زیر پیشبینی گردیده است. ۳- قضاوت امری است فنی و تخصصی و تنها مسوولین مستقیم آنهم بعد از رسیدگی کامل و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف قضایا بوجه مقتضی اعلام نظر مینماید . 2 – 3 – پارک و فضای سبز – با توجه به کمبود فعلی پارک و فضاهای سبز طی برنامه پنجم عمرانی کشور، از طریق ایجاد و توسعه پارکهای عمومی درداخل شهر مخصوصاً در نقاط جنوبی به توسعه فضای سبز اقدام خواهد شد به علاوه در محلات مختلف شهر بر اساس تقسیمبندیهای صحیح و رعایتاصول شهرسازی به ایجاد زمینهای بازی برای کودکان اقدام به عمل خواهد آمد.

به منظور تقویت مالی شهرداریها آن قسمت از هزینههای ادارات آموزش و پرورش، انجمنهای بهداری و سازمان تربیت بدنی، سازمان پیشاهنگی،کمیته ملی پیکار با بیسوادی و انجمن کتابخانههای عمومی که از محل درآمد شهرداریها تأمین و به صورت درآمد اختصاصی وزارتخانه یا سازمانمربوط در بودجه نشان داده میشود از محل درآمدهای عمومی تأمین خواهد گردید. کمک به ایجاد مدارس حرفهای برای تربیت کارگران متخصص و نیمه متخصص. کمک به خانهسازی کارگران. بر اساس یک بررسی کلی از وظایف دستگاههای دولتی، لازم است حداقل 50 درصد از کارمندان این دستگاهها بنا بر ماهیت وظایفشان به شهرستانهامنتقل شوند.

به هر صورت قبل از هر چیز لازم است بررسی دقیقی از وظایف، کادر و تشکیلات کلیه وزارتخانهها و سازمانهای دولتی به عمل آید و پیشنهادات لازمبه هیأت دولت ارائه گردد. پرونده انتخاباتی آقای مصطفی چمران از شهرستان تهران در/ ساعت نه و نیم روز شنبه ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء تائید گردید . چند روز بعد از آن هم بمناسبت فکر میکنم عید غدیر یا چیزی شبیه این، سلام خاصی بود که سلام کوچکتر و محدودتری بود و در آن فقط هیئت وزیران و روسای مجلسها و چند گروه محدود دیگر شرکت میکردند ولی اعلیحضرت اجازه دادند که تمام هیئتی که به مسکو برای این مذاکرهها رفته بودند در آن روز حضورشان شرفیاب بشوند و با گزارشی هم که درباره کار یکایک آنها داده بودند از آنها سئوالات بموردی کردند که مورد تعجب آنها قرار گرفته بود.

مهندس زیرکزاده – بنده درموقعی که آن اظهارات را مقام ریاست راجع به دیوان لاهه بیان میفرمودند یادآورشدم که خوب است اسم آقای دکترسنجابی هم برده شود این قسمت در صورتجلسه نوشته شده و ایشان تصدیق فرمودند ولی تصدیق مقام ریاست قید نشدهاست و اثری که مترتب است براین ازبین میرود. دکتر صدر نبوی – اولا عرض می کنم که این مجلس عصاره آگاهی ووجدان ملت ایران است . انتقال این افراد باید توأم با انگیزههای مادی کافی و همراه با انتقال اختیار تصمیمگیری به شهرستانها، توسعه فعالیتهای خانهسازی،ساختمان مدارس، بیمارستانها، دانشکدهها و مراکز تفریحی و سایر سرمایهگذاریهای عمرانی باشد تا در عین حال که موجبات انتقال قدرت خرید قابلتوجهی به شهرستانها فراهم میگردد، شرایط اقتصادی، اجتماعی و اداری مساعدی برای پیشرفت شهرستانها به وجود آید و مآلاً مهاجرت انسانها وسرمایهها به تهران متوقف گردد.

تهران به عنوان بزرگترین و مهمترین شهر کشور مجموع عوامل جاذب جمعیت نظیر امکانات شغلی، مدرسه، دانشگاه، تسهیلات درمانی، تسهیلاتبانکی و بازرگانی، آب سالم و فراوان و تسهیلات فرهنگی و تفریحی را به طور یکجا عرضه میکند و همین امر موجب مهاجرت جمعیت از روستاها وشهرهای دیگر به تهران میگردد. خصوصیات بارز شهرهای ایران در این دوره وجود تعداد زیادی شهر با جمعیت کم و تعداد معدودی با جمعیت بسیار زیاد میباشد به طوری که حدود ۴۸,۵ درصد از کل جمعیت شهرنشین در سال ۱۳۵۱ در هفت شهر بزرگ (تهران – اصفهان – مشهد – تبریز – شیراز – آبادان و اهواز) که هر یک دارایجمعیتی بیش از ۲۵۰ هزار نفر میباشد سکونت دارند.

در اجرای این برنامه و به منظور کاهش تراکم جمعیت در نقاط پر تراکم به امر تبدیل ساختمانهای محلات قدیمی و غیر بهداشتی بهآپارتمانهای بزرگ ارزان قیمت که مجهز به خیابانبندی کافی و فضاهای آزاد جهت پارکینگ، بازی کودکان و فضای سبز و غیره باشند اولویت داده خواهدگردید. آبکنار مرکز تودهایها است خوب تودهاىها آنجا میان رعیت تبلیغات کردهاند از قدیم هم بود البته آن دو تا قریه تودهاى نیستند در آبکنار یک کمى هستند و امیدوارم در نتیجه این تحول خود آنها به خودى خود پشیمان و نادم بشوند آنجا که این کار را کردند آن دو تا قریهاى که اسم بردم و رعیتشان هم تودهاى نیستند رعایاى خوبى هستند اینها هم برداشتهاند و اراضى را تقسیم کردهاند گفتند این که امتداد ملت است بگذارید چهار سال پنج سال هم اینها بکارند آخر تو که این همه ملک دارى و تا آنجا ثبت دادى آخر بىانصاف تو که نقشه دارى هیچ توجه نمىکنند این مالکیت نمیدانم چه زهرمارى شده در این مملکت خیلى معذرت میخواهم (خنده نمایندگان) در گیلان اگر رعیت (مهندس غروى – در گیلان هر کس مشغول کار خودش است) طرف ما این جور نیست شاید طرف ایشان این جور باشد آقا گیلان شرقى هستند من بندر پهلوى هستم نزدیکم پایینترم آقا در گیلان شرقى هستند ولى آن قدر میدانم که باید تقسیم شود باید رعایا صاحب زمین شوند که از این مملکت دفاع کنند (احسنت) آقا خلاف قانون اسلام هم نمىگویم براى این که آقاى دکتر مصدق هم گفتند که این را به معرض بیع و شرعى بگذاریم همین طور هم باید باشد ولى اگر این مالکین زکوت میدادند وضعیت این جور نمىشد حتى یک عده که ارث بهشان رسیده است از راه وراثت پیدا کردهاند هى دستش را میکند توى جیبش و پز میفروشد به من و امثال من بدبخت که با زحمت شخص خودم در این مملکت زندگى میکنم تو اگر پدرت نمرده بود از کجا مىآوردى؟

براى پرداخت طلب کشاورزان از دخانیات بنده در همین دو روزه اقدام کردهام و باز هم تعقیب میکنم امیدوارم آن چیزى که طلب مسلم آنها است اگر یک مرتبه هم ممکن نشود به تدریج به آنها داده شود در مورد دادگسترى که فرمودند خواستم به عرض آقایان برسانم که در دادگسترى، قضات بسیار پاکدامن بسیار عفیف هستند که واقعاً اسباب افتخار مملکت ما و اسباب افتخار قوه قضاییه هستند البته قوانین دادگسترى اصلاحاتى لازم دارد که آن اصلاحات باید به عمل بیاید و مثل همه جاى دنیا که یک نواقصى وجود دارد باید رفع بشود، این نواقص رفع خواهد شد و چیز بزرگى نیست که اسباب نگرانى بشود اینجا اشاره فرمودند به موضوع شیلات اشاره فرمودند به موضوع بحرین و اشاره فرمودند به موضوع طلاها میخواستم عرض کنم که این حکومت که منتخب خود آقایان هست و مورد پشتیبانى خود آقایان هست ذرهایى از وظایف خودش غفلت نکرده و نمیکند و در موضوع شیلات وظیفه خودش را انجام خواهد داد هم در موضوع بحرین وظیفه خودش را انجام داده و بعد هم انجام خواهد داد و هم در موضوع طلاها اقدامات خودش را تعقیب کرده و بعد هم تعقیب خواهد کرد آقایان اعتماد خودشان را به این حکومت ابراز بفرمایند و پشتیبانى خودشان را ادامه بدهند دولت هم وظایف خودش را انجام خواهد داد.

شایان ذکر است در ایام تعطیلی و روزهای خاص بهدلیل بیشتر شدن تعداد مسافران، برای تهیه بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس و اجاره هتل قبل از تکمیل شدن ظرفیتها با خیال آسوده به صورت اینترنتی در سامانه علی بابا اقدام به رزرو کنید. ولی از یک آرامش طولانی بهمان اندازه که از مرگ میترسند فراری بود. اطراف دهنهٔ هر کدام از چاهکها آب راه افتاده بود و علامات ترس بچهها از افتادن در چنین سیاهچالهایی در گوشه و کنار بود. از زمان مشروطیت به بعد همیشه یکی از خواستههای آزادیخواهان و ترقیطلبان کشور کارخانه ذوب آهن بود که رضاشاه سعی کرد در کرج ایجاد بکند ولی با جنگ روبرو شدیم و مقداری از ماشینآلاتی که از آلمان فرستادند انگلیسها در عدن توقیف کردند.

هتل صخره ای لاله کندوان تبریز جلوه ای بی نظیر از معماری طبیعت با دکوراسیون سنگی طبیعی است که ارزش پرداخت هزینه اقامت در آن را دارد. فهرست بزرگترین مراکز خرید تبریز کدام است؟ انعقاد قرارداد جهت خرید قسمتی از تولیدات کارخانجات شهرستانها برای مصارف دولتی. طبق محاسبات انجام شده هر کارمند دولتی در تهران از طریق قدرت خریدی که عرضه میکند برای 1.4 نفر شغل ایجادمیکند. راجع به بهرهبردارى از منابع نفت کشور یکى از آقایان اشاره فرمودند.

نفت و گاز – برنامه عمرانی چهارم فصل هفتم – کل اعتبارات برای برنامههای توسعه صنعت نفت در دوره برنامه چهارم ۸۱ میلیارد ریال است که ۲۸،۵ میلیارد ریال آن را شرکت ملی نفت ایران وبقیه را کنسرسیوم و شرکتهای مختلط نفتی دیگر پرداخت خواهند کرد. فصل هفدهم – عمران شهری – کل اعتبارات عمران شهری از میزان ۹،۱ میلیارد ریال در برنامه چهارم به ۳۳،۸ میلیارد ریال در برنامه پنجم بالغ میگردد. کل اعتبارات عمرانی از میزان ۹،۱ میلیارد ریال در برنامه چهارم به ۳۳،۸ میلیارد ریال در برنامه پنجم بالغ میگردد.

پ – طرحهای حفاظتی شهرها: به منظور جلوگیری از خسارات ناشی از سیلابها و طغیان رودخانهها بر اساس مطالعه خصوصیات طبیعی و جغرافیاییشهرها طرحهای حفاظتی از قبیل سیلبند، سیلبرگردان و دیوار ساحلی احداث خواهد شد. در همین راستا و برای رسیدگی به این مشکل در 150 سال پیش مجلس حفظ الصحه عمومی در تهران تشکیل گردید که در واقع این مجلس اولین نهاد بهداشتی عمومی در تهران و ایران محسوب می شد و به این ترتیب اولین تلاش ها در جهت حفظ سلامت عمومی مردم در کشور صورت گرفت. نمایندگی سهام شرکت سهامی کارخانههای ایران در مجامع عمومی شرکتهای موضوع ماده ۴ با هیأت مدیره شرکت به قائممقامی صاحبانسهام است.

با اجرای طرح تفصیلی یكپارچه شهر تهران و اعمال ضوابط و مقررات آن، موجبات هدایت و كنترل تحولات كالبدی شهر، ساماندهی فضاهای شهری و دستیابی توأمان به حقوق عمومی و خصوصی در سطح شهر با تلفیق مناسب آن در پیشبرد مدیریت توسعه و عمران شهری در راستای اسناد بالادستی میسر میشود. ب – تهیه طرحهای توسعه شهری. جدول شماره ۱ توزیع اعتبارات عمران شهری و جدول شماره ۲ سرمایهگذاری ثابت در عمران شهری را نشان میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید