مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۱۵ – ویکینبشته

اما عرضی که راجع باسفالت داشتم و آنروز هم در برنامه دولت یک عرایضی کردم خدمت شما چون وقت تمام شد ه بود میخواستم مشروحا عرض کنم و از وزارت کشور وزارت راه این سؤال را بکنم که چه شد قبل از سوم شهریور اسفالتهایی که در ایران شدهاست و در خود این تهران شدهاست اینها بیست سال دوام پیدا کردهاست عرضم همین جا ست ولی از سوم شهریور به این طرف در نتیجه ان تحولات کذایی اسفالتهای ماهم جوجه اسفالت شد یعنی هر سه ماه یک دفعهای اسفالتها را باید بروند جمع کنند از سرنو پول بدهند نمیدانم متری ۱۴ تومان ۲۰ تومان چقدر یک دفعه هم کسی نگفت و کسی نپرسید از مهندسینی که این اسفالتها را تحویل گرفتهاند که این چه اسفالتی است که تحویل گرفتهاید ایا این مهندسین را توبیخ کردند؟

البته در همان موقع هم هویدا و هیئت وزیران شاهد این بودند که صنایع دستی آذربایجان توسعه بسیار زیادی پیدا کرده و بعنوان نمونه کراواتهای ابریشمی که در آنجا بافته میشد شباهت زیادی هم به کراواتهای تایلندی داشت، باب سلیقه خیلی از اعضای هیئت دولت بود. نبوی – این پیشنهادازنظر اینکه دولت قبول کردهاست بجای لایحه دولت است و چون هیئت رئیسه دستور دادهاند که پیشنهادراطبع کردهاند و توزیع کردهاند بایدرعایت ۴۸ ساعت بشود(صحیح است) اگرآقایان موافقت میفرمایند مطابق آئین نامه دراین جلسه مطرح نشود درجلسه بعد مطرح بشود و انشاء الله درآن جلسه تمام میشود. در آخر اجازه میخواهم که توجه هیئت دولت را بدو موضوع مربوط به آذربایجان جلب کنم: اول فرهنگ این استان مهم میهن ماست که متاسفانه بیشترساکنین آنجا بمناسبت حوادث تاریخی امروز از دانستن زبان ملی (فارسی) خود محرومند و بدین ترتیب از تعالیم و تبلیغات ملی نیز محروم میباشند.

پول همان پابرهنهها است همان بی کفشها است همان بدبختها و فلک زده هاست که در گوشه خیابانها میخوابند آخر بیایید به اینها رسیدگی کنید این پول همان عده ایست که وقتی میخواهد برود را ه آهن سرکار دهشاهی کرایه میدهد پول آن بیچاره هاست بنده وجنابعالی الحمد الله اتومبیل داریم سوار میشویم (اردلان ـ ما که نداریم) (شهاب خسروانی ـ آقای امامی باهل فنش کار را نمیدهند هر کس را دخالت میدهند) شهرداری تهران چند سال است مقداری پول ا زمردم گرفته برای اسفالت پیاده روها اینها را که نمیسازد آنها هم که میسازند فردا میایند سیم برق میکشند پس فردا تلفن میکشند تمام اسفالتها را خراب میکنند در کجای دنیا دیده شده که هر روز خیابانها را بشکافند و دوباره اسفالت کنند از پارسال تا بحال همین جلوی مجلس شورای ملی را هر روز شکافتهاند آقا این یک نقشه میخواهد یک برنامه میخواهد چقدر میشود از مردم پول گرفت؟

عرض میکنم که همیشه آقای نخستوزیر وقتی که استاندار آذربایجان بودند فشار زیادی بدولت آوردند یک قسمت از راه بستان اباد به تبریز را که صد و چند کیلو متر است اسفالت شده سال گذشته خودم از این راه عبور کردم مشغول اسفالت ریزی بودند و چون اسفالت میریختند راه فرعی درست نکرده بودند و بعد هم این راه تمام شد جناب آقای سر تیپزاده سه چهار روز قبل از آذربایجان آمدند میگویند این اسفالتها خراب شده و راه قابل عبور نیست آخر ملاحظه بفرمایید اگر خاک ریزی میکردند بیشتر دوام میکرد ایشان میفرمایند در ظرف شش ماه این اسفالت از بین رفتهاست حالا آقای وزیر را تشریف بیاورند اینجا آن روز گفتند ما بازخواست کردیم سیصد هزار تومان پولش بود ضبط کردیم سیصد هزارتومان پول پانصد متر یا یک کیلومتر است ۳۵ کیلومتر چه شد خیلی خوب هر کنتراتچی میاید که سه میلیون تومان پول میگیرد سیصد هزار تومان هم در صندوق میگذارد و بقیه را بر میدارد و میرود اینکه فایده ندارد پس اسفالت نکنید بهتر است آقای حاج حاذقی داد میزند که برای مردم اسفالت درست کنند برای مردم فکر کنید این اسفالت است این پول مردم است پول کیست؟

مسعودی ـ در هر حال این نظر بنده بود موضوع دیگر راجع به پرداخت مزایای معلمین بود که بیک عدهای از آنها مزایای تاهل را نمیدهند و من تقاضایم این بود که آقای دکتر نخعی یادداشت بکنند و به آقای وزیر فرهنگ تدکر بدهند که به معلمین هم مثل سایر کارمندان این مزایای تاهل اولا د داده بشود (صحیح است) یکی دیگر موضوع تبلیغات بود که در وزارت فرهنگ بنظر بنده فوق العاده مهم است همه آقایان اطلاع دارند که تبلیغاتی درمدارس از چند سال پیش شروع شد برای گمراه کردن جوانها ومحصلین و اخیرا در وزارت فرهنگ یک اداره تبلیغاتی درست کردند وشروع نمودند به مبارزه بر علیه تبلیغات و یک انتشارات بسیار خوبی این اداره منتشر کرد و تقاضای من این بود که در این قسمت بخصوص چون کانون خطر مدارسی است که بچههای کوچک هستند و زود گول میخورند اینها رابا تبلیغات صحیح جلوشان را بگیرند و جلوگیری بکنند از این کارها بنده یک تقاضای دیگری داشتم از آقای نخستوزیر و آن این بود که چون شنیده شد برای ورامین و اطراف ساوجبلاغ یک شرکتهای تعاونی تحت نظر بانک کشاورزی در نظر گرفتهاند میخواستم تقاضا کنم یک کاری که میشود برای همه اطراف تهران باید بشود وخاصه خرجی نباید بشود (حاذقی ـ برای همه ایران) بنده خواهش میکنم از لحاظ دماوند وفیروز کوه آنجا یک نقطه ایست که لازم است و هیچ فرقی ندارد از نظر تهیه محصولات زراعتی با ورامین و ساوجبلاغ و نفهمیدم که بچه مناسبت آنجا را در نظر نگرفته و این دو محل را در نظر گرفتند، موضوع دیگری که بنده خواستم عرض کنم موضوع راهها است، در ایام عید که بنده بقم مشرف شدم و از آنجا هم رفتم باصفهان دیدم این اسفالت حقیقه در ظرف یکسال از بین رفتهاست در صورتی که در زمان اعلیحضرت فقید هم ما دیدیم ۱۳ سال، ۱۲ سال این خیابان پهلوی را اسفالت کردند وبنده یادم هست همان موقع اعلیحضرت فقید مقاطعه کار را جریمه کردند بعلت پستی وبلندیهایی که داشت ولی اینجا همینطور در هر سال دوسه مرتبه باید بکنند و از سر نو اسفالت کنند.

نایب رئیس ـ تلگرافی توسط یکی از همکاران که فعلا در مسافرت هستند رسیده و بمجلس تقدیم داشتهاند وخواهش کردهاند که در مجلس قرائت شود این تلگراف قرائت میشود و بعد وارد دستور میشویم دستور هم انتخاب نظار بانک است ((تلگراف بدین شرح قرائت شد)) جناب آقای نخستوزیر رونوشت توسط جناب آقای اقبال نماینده محترم خراسان مجلس شورای ملی رونوشت وزارت کشور رونوشت وزارت جنگ رونوشت اطلاعات رونوشت کیهان مشهد جناب آقای استاندار رونوشت آفتاب شرق رونوشت خراسان پیرو شکایات عدیده نسبت به حسین و سلطان سارق افغانی که مدت ۱۲ سال است در این بوم مسکن گرفته و بچپاول و غارت اموال مردم قناعت ننموده و تا کنون متجاوز از یکصد نفر بیگناه را بقتل رسانیده اخیرا دوازده پرتقالی را در مقابل مطالبه مبلغ پانصد هزار ریال گروگان برده که بلافاصله اهالی جریان را تلگرافا بعرض مقامات عالی رسانده و استدعای تعقیب و برقراری امنیت عاجل رسانده و استدعای تعقیب و برقراری امنیت عاجل را از اولیاء امور کردهاند و حاج سید علی هم با اینکه تمکن بپرداخت مبلغ مزبور را بلادرنگ داشته معهذا بخیال اینکه اولیای امور از این واقعه شوم حداکثر نگرانی را دارند و برای تعقیب نهایت فعالیت را مرعی خواهند داشت جهه حفظ امنیت عمومی پیش آمدهای نظیر آن بدوا از تادیه وجه خودداری و در واقع حاضر شده بود از حیات فرزند عزیز خود چشم پوشی نماید خون وی را نثار دیگران نماید ولی متاسفانه دولت بتلگرافات عدیده و انتظارات اهالی کوچکترین توجهی ننموده و بمستدعیات این توده ملت برای حفظ ابروی لشکر هم که شده اقدامی مبذول نداشته چون سید علی از اقدامات مامورین مایوس و دید تنها از جان گذشتگی وی برای این کشور فایده ندارد بعد از ۱۲روز با پرداخت مبلغ سی هزار ریال فرزند خود را از چنگال ظالمانه آنها که در ۱۵ کیلومتر کاشمر مسکن داشتهاند نجات داده این حال نمیدانیم منظور از تشکیل لشکر پهناور خراسان و هزینههای جبران ناپذیر آن که از بودجه این ملت فقیر تامین میشود چیست استدعا داریم در درجه اول نسبت بقلع و قمع سارقین مزبور که با نهایت پشتگرمی ببی توجهی مقامات بالا باعمال بی شرمانه خود مشغول هستند اقدام و امنیت عمومی را برای همیشه در این سامان برقرار نمایند و در ثانی تعداد ۳۰ نفر پاسبان بر نفرات فعلی شهربانی بیفزایند زیرا با وضع کنونی مردم شبها خواب راحتی ندارند و ملاکین جرئت سرکشی با ملاک خود نمینماید چنانچه باز هم توجهی بعرایض اهالی نشود برای حفظ جان و ناموس خود ناگزیر از مهاجرت بتهران و تحصن در دربار میباشند حاجی قربان مخبر ـ غلامرضا زوار ـ محمد افتخار ـ محمد علی شهنی ـ محمد رضا مظفری، حاجی زورا حسین، هوشمند امجدی محمد رشیدی رحمان کریم نیا صدر نبوی رفعت متولی مرتضی احمدی راد احمدی حسین افتخاری داداش احمد ی صفائی کرباسی علی احمدی رحیمی شیخ الاسلامی علمی غفاری.

این تصمیم کمیسیون که باید به تصویب شورای دانشکده پزشکی و شورای دانشگاه میرسید و بعد به صورت لایحه قانونی تقدیم مجلس شورای عالی میشد متاسفانه مدتها معوق مانده و سبب شکایت دانشجویان شده بود از چندی قبل اقداماتی شد تا به تصویب شورای دانشکده پزشکی رسید قریبا به تصویب شورای دانشگاه نیز میرسد و لایحه آن تقدیم مجلس میشود اما موضوع دانشکده پزشکی مشهد و شکایت دانشجویان از نداشتن استادهای خارجی باید عرض کنم در عین حال که وضعیت دانشکده پزشکی مشهد به واسطه وجود آقایان دکترهای تحصیل کرده آنجا که در دانشکده تدریس میکنند خیلی بهتر از سایر دانشکدههای پزشکی است معهذا شکایت دانشجویان دانشکده مشهد یا تبریز و اصفهان و شیراز کاملا صحیح و به جا است لکن مطلب اینست که قانون استخدام پانزده نفر استاد از کشورهای خارجه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و برای تصویب مجلس سنا فرستاده شدهاست بنده با آقایان سناتورهای خراسان مذاکره کردهام که توجه و اقدام بفرمایند زودتر در مجلس سنا طرح و تصوی شود و از جناب آقای وزیر فرهنگ هم تمنی میکنم این موضوع را در مجلس سنا تعقیب و تصویب آنرا بخواهند ضمنا نسبت به رفع نقایص مهم دانشکده پزشکی مشهد که بنده به طور خلاصه یادآوری میکنم بذل توجه و اقدام موثر بفرمایند.

با یک هم آهنگی و یک روح همکاری بیایند کار بکنند و بنظر من وضع فعلی از نظر نزدیک بودن اشخاصی که در راس دستگاههای اقتصادی ما قرار گرفتهاند طوری است که هیچ نمیتوانند بهانه داشته باشند که وزارت دارایی فلان آهنگ را مینواخت و من که بانک ملی هستم نتوانستم آن عمل را بکنم یا فرض بفرمایید که وزارت اقصاد ملی بگوید که بانک ملی این عمل را میکرد و من نمیتوانستم. برا ی حفظ همین زمینهها و دیوار کشیدن چون ساختمان نمیتوانند بکنند، پول ندارند نتیجه این است که در دست آنها میماند و میفروشند یک عده پولدار و وزارت جنگ هم هیچ نتیجهای از این کارش نگرفتهاست بنظر بنده حتما باید یک برنامه ساختمانی بادادن قرضه بافسرها و کارمندان دولت (وزیر جنگ ـ در نظر است این کارها بشود) (یکنفر از نمایندگان ـ کارمندان دولت) کارمندان دولت را هم تذکر میدهم حتما باید این کار بشود تا بشود نتیجه گرفت همین طور در مورد کارمندان دولت بنده خواستم بگویم حقیقه وقتی که آدم رد میشود از این جاده پهلوی این کارمندان را که انسان میبیند با یک ذوق و شوقی آمدهاند سر زمینهای خودشان ایستادهاند ولی فرض بفرمایید که یک راههایی را یک تپه هایی را تپه ماهور خاک ریزی میکنند دیوار میکشند وهیچکدام را بنده ندیدم که ساختمان بکنند (یکنفر از نمایندگان ـ پول ندارند) پول هم ندارند و بنده اطلاع پیدا کردم که دولت سابق یعنی آقای وزیر دارایی سابق آقای گلشائیان طرحی تهیه کرده بودند که بکارمندان و خدمتگذاران یک قرضهای بدهند و این قرضه طویل المده را در ظرف پانزده سال بیست سال استهلاک بکنند که با این ترتیب بتوانند کارمندان قرض بکنند و خدمتگذاران جزء چند اطاق بسازند و ساکن بشوند و من انتظار دارم که جناب آقای منصور همان پیشنهادی که در زمان آقای گلشائیان تهیه شده بود و گویا آقای ایمانی بودند که رئیس تقسیم اراضی بودند و بسیار عنصر شریف و پاکدامنی هستند و حقیقه ایشان در موقعی که ریاست تقسیم اراضی یوسف آباد را داشتند آمدند اشخاصی که حقیقه روی پارتی بازی و روی چیزهای مختلف زمین گرفته بودند زمین را از آنها گرفتند وباشخاصی که عائله دار و ذیحق بودند وهمچنین خدمتگذاران جزء تقسیم کردند من امیدوارم این نظری که داده شده در مورد عموم کارمندان دولت (شوشتری ـ کارمندان.

بنده سؤالی کردم از آقای وزیر جنگ که این جا تشریف دارند بفرمایند اقدامی دولت برای آنها کردهاست یا خیر؟ مخبر ـ با این که در لایحه تصریح شدهاست که برای کشاورز و راهسازی است پس باید چند درصد دست دولت را بستن برای یک کار عاجلی بنظر بنده نقض غرض است و هیچ مورد ندارد بنده تقاضا میکنم که موافقت بفرمایند همان طور که متن عبارت نوشته شدهاست و کاملا منظور نظر آقایان را تامین میکند بهمین کیفیت تصویب بشود و پیشنهادخودشان را مسترد بفرمایند. آقای عامری هیچ اشکالی ندارد ما این جا پیشنهاد کردیم جناب آقای دکتر مصدق که مورد احترام ما هستند و آقای گنابادی که یکی از اشخاص شریف و از قضات با سابقه این مملکت هستند و آقای گودرزی که ایشان هم از قضات شریف هستند به اتفاق چهار نفر از روسای شعب دیوان عالی کشور و دادستان دیوان کشور این دوسیه را بخوانند یک گزارشی به مجلس بدهند، بنده این را به آقای عامری عرض کنم که هرکس غرض به هر کس داشته این را وسیله کرده که این اتهام را به او بزند، آخر بگذارید که رفع این اتهامات بشود بنده عقیدهام این است که هر وقت به هر کس اتهام زده میشود به هر ادارهای به هر وزارتخانهای مثل تمام مجالس دنیا فورا یک کمیسیون تحقیق تشکیل بشود برود رسیدگی بکند و در این جنجالها را بگذارند که اشخاص را مورد اتهام قرار ندهند و هر کس هر غرضی دارد هراتهامی به هر کس نچسباند و هر لاطائلی دلش میخواهد نگوید بگذارید اگر کسی وظیفهاش را انجام نداده تعقیبش بکنند ولی اگر کسی وظیفهاش را انجام داده نیایند این جا تحت لفافه و هوچیگری و نمیدانم بعضی حرفها اینجا هر چه دلشان میخواهد بگویند و هر چه هم دلشان میخواهد توی روزنامههاشان بنویسند بنابراین استدعا میکنم جنابعالی هم مخالفت تان را پس بگیرید که رای گرفته بشود و این کمیسیون تشکیل بشود تا بیخود کسی را متهم قرار ندهند و تکلیف این پرونده هم برای همه روشن بشود.

محمد علی مسعودی ـ روز ۳ شنبه که لایحه دو دوازدهم مطرح بود بنده اجازه خواسته بودم که قبل از طرح لایحه دو دوازدهم که آقایان وزراء و جناب آقای نخستوزیر تشریف داشتند یک تذکراتی بدهم که متاسفانه آن روز فرصت نشد و تاخیر شد و بنده آن تذکراتی را که آن روز خیال داشتم بدهم حالا خدمت آقایان عرض میکنم وخیلی خوشحال که دو نفر از آقایان وزراء این جا هستند چون آقای وزیر جنگ را دیدم عجله دارند وکاری دارند که میخواهند بروند بنده میخواهم عرض کنم چون مربوط بشخص ایشان است و آن راجع است به زمین هایی که بین افسرها تقسیم شده ومیشود بنده میبینم که آنها با یک ذوق و شوقی میایند برای تسطیح و دیوارکشی ولی بنظر بنده این کار هیچ فایدهای ندارد به این صورت، بلکه بودجه آنها راهم سنگین تر خواهد کرد.

حاذقی ـ عرضم این بود که آقای اردلان که خوب انجام وظیفه کردهاند مجلس باید از ایشان تشویق کند آقای عرب شیبانی هم که سابقه دارند برای نظارت. نایب رئیس ـ آقای مسعودی. نایب رئیس ـ شروع میکنیم به انتخاب نظار بانک. اسنادی در اینجا هست و من برای جلوگیری از اطاله کلام از خواندنش خودداری می کنم ولی رسیدهائی است که اینها را از مرکز اسناد وزارت امور خارجه یعنی مربوط به سفارت ایران در واشنگتن است که از طریق وزارت خارجه در اختیار ما گذاشتند که حاکی از تمامی پرداختهائی است که به ناصر قشقائی سه ماه به سه ماه میشده و چکها و رسیدهائی است که می دادند که از سال ۵۰ شروع شده است .

دیدگاهتان را بنویسید