مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ مرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۱ – ویکینبشته

خیلیهارو آنروزها به تهران بردم و عدهٔ زیادی رو از تهران به اینجا رسوندم. دراین ماده هم معتقدم قانون همیشه روی حسن نیت نوشته شود وشاید دولت هم دراجرای آن حسن نیت داشته ولی مع التأسف وقتی که بعمل رسیدیم نتیجه برعکس است اصولاً بایددید که بانک کشاورزی چه عمل مهمی تابحال برای این مملکت کردهاست ومی خواهم بگویم از تأسیس بانک کشاورزی از اول تابحال عمل مهمی برای این مملکت نکردهاست رعیتی که باید انتفاع ببرد آیا به اوکمک کرده ابداً هیچ (شوشتری – خاصه وخرجی) خاصه وخرجیبه یک عده پول دادهاند یارفتهاند بناساختهاند ویاملک خریدند ولی یک شاهی برعیت وخرده مالک نداده انده پیشنهادی کردهام و به مقام ریاست تقدیم کردهام و حالا به جناب آقای وزیر دارایی عرض میکنم و به دولت عرض میکنم بجای اینکه بسرمایه بانک کشاورزی اضافه بکنید بیاییدوجوه حاصله از فروش این ممالک را صرف خودرعایابکنید وجانشان راحفظ بکیند تمام کارها را اختصاص دادهاید به تهران وبمستخدمین دولت ولی یک قدم تاکنون برای رعایای این دهات وقراء وقصبات وبخشها برداشته نشده (صحیح است) بیایید پول این املاک رابیاورید اول جان این افراد را ازامراض حفظ کنید، الان در بخشهای این مملکت مریضخانه نیست، طبیب نیست، دوا نیست، غذا نیست، هچ چیز نیست بفرماییید اول روح اینها رادرست کنید، بدنشان رادرست کنید تا آنها بتواند رعیتی بکنند تابتوانند قرض کنند این پولی راکه از فروش املاک درست میشود وجه زیادی است درازای این بمحلها ونقاطی که مریضخانه ندارند درآنجا مریضخانه بسازید وجان مردم راحفظ کنید بنده مثال میزنم سه بخش دارد بروجرد و انتخابیه بنده سیلاخورسفلی، سیلاخورعلیا، جاپلق وبربرود درتمام این بخشها یک مریضخانه ندارد سیصد هزارنفرجمعیت دارد دوسه مرتبه دیگر هم بنده عرض کردم یک طبیب داشته درمرکز بخش آنهم آوردند برای نظا م وظیفه سیصد هزارنفرازمردم طبیب ندارند چند دفعه هم که عرض کردم کسی رانفرستادهاند آنجا، آنجا تنها نیست تمام این مملکت، این پول را بیایید آقا جان مردم راحفظ کنید شاید چندین میلیون تومان از فروش این املاک تحصیل شود در هریک از بخشها یک مریضخانه تأسیس کنید این بود عرض بنده.

اسلامی ـ عرض کنم بنده قبل از اینکه کمیسیون عرایض تشکیل بشود بر علیه آقای ساعد اعلام جرم کردم ولی تا حالا تعقیب نشدهاست و بنده را هم کمیسیون عرایض نخواستهاست بنده استدعا میکنم دستور بفرمایید این موضوع را زودتر تعقیب بفرمایند و بنده را بخواهند که دلائل خودم را به کمیسیون عرایض تقدیم کنم. از تاریخ تصویب این قانون ایجاد تاسیسات و کارخانههایی که منافی بهداشت و موجب سلب آسایش مجاورین باشد در شهرها و حومهها ممنوع و آنچه فعلا در شهرها و حومه موجود است صاحبان آنها باید در ظرف ششماه به محل مناسبی در خارج از شهر منتقل نمایند وزارت کشور مامور اجرای این قانون است (اسلامی ـ از آقای ساعد بپرسید) (کشاورز صدر ـ دولت پیش مانع اجرای این قانون شده) این قانون تا کنون اجرا نشده و وجود این کورهها از هرجهت برای بهداشت مردم مضر وزیان آور است حالا بنده عرض میکنم که برای آب تهران که آمدند و دفاع کردند که آب شاه آب پاک است و آب تمیز است در این آب چه کثافت و فضولاتی میریزد همینقدر عرض میکنم که راههای مستراح زندان موقت به آب شاه باز میشود و در همین نزدیکی مجلس یک قناتی است که یک گاراژ مستراحش بآن قنات باز میشود و مردم این جور آبهای آلوده را میخورند (دکتر طبا ـ نظایر زیاد دارد) در شورای بهداشت شهر تهران صحبت از این بود که چرا این قانون اجرا نشدهاست ایرادی که شهر دار میگرفت این بود که میگفت اگر ما بخواهیم این کورهها را ببندیم در حدود دویست، سیصد نفر به یکار میمانند بنده پیش خودم حساب کردم این دویست سیصد نفر را اگر بگذاریم روی این دوازده هزار نفر فرق نخواهد کرد بنده پیشنهاد میکنم که از این فرق نخواهد کرد لذا بنده پیشنهاد میکنم که از این مبلغ یک مبلغی هم بآنها داده بشود که زندگی آنها تامین بشود و کورهها هم بسته شود.

بفرمایید. دکتر اقبال (وزیر راه)عرض کنم آقایان اطلاع دارند که در وزارت راه ادارهای بنام اداره کل بهداری هست به علاوه صدی دو از حقوق کارگران کسر میکنند و به مصرف این کار میرسد این است که نظر آقای دکتر کاملا تامین است و خواهش میکنم که پیشنهادشان را مسترد بفرمایند. نخستوزیر ـ بنده کاملا تایید میکنم نظر آقای دکتر راجی را نظرشان خیلی صحیح است وباید هرچه زودتر این کارها انجام بشود و امیدوارم که تا یک ماه دیگر این کار شروع بشود وبزودی این محلی که در واقع جنوب شهر را مسموم کرده و خیلی مضار دارد این را پاک بکنند و اگر لازم شد البته از همین اعتبار به مصرف تسطیح آنجا میرسد و در نظر هست که یک محوطه خیلی باصفا و بلکه باغ بشود وخانههای ارزان قیمت خوب ساخته بشود همین طور که حالا مضر است در آینده بسیار مفید باشد.

کشاورز صدر ـ بنده با این پیشنهادات مخالفم زیرا این پیشنهادات بنظر بنده مورد ندارد برای اینکه اگر بیایند این را بین چند نفر عمله تقسیم کنند یکی صد تومان، دویست تومان بدهند برای امر کشاورزی اینها کجا میروند کشاورزی بکنند مثل این است که پول مفتی میدهند بنظر بنده راهی که عاقلانهاست همان است که خود دولت میکند زیرا آنها را بکارهای ضروری میگمارد و پول به مصرف خودش میرسد و صورت وام هم دارد وایشان هم که قبول دارند ایشان پیشنهادشان را پس بگیرند البته در موقع خودش کشاورزی انجام میگیرد.

در راه این جاده خوراکی های مختلفی موجود می باشد و افراد می توانند از آنها برای خود خریداری نمایند. هر گاه در اراضی مذکور اشخاصی شخم یا کود موجود یا ریشهای داشته باشند با در نظر گرفتن مخارجی که به عمل آمده و ارزشی که جهت آنها در زمینمنظور شده به تشخیص کمیسیون مذکور از وجهی که خریدار در مزایده میپردازد به اشخاص مزبور خواهد پرداخت خواهد شد. دکتر یزدی – بعضی از آقایان نمایندگان برای ما یادادشتی داده اند ،که چون خود آقای خسرو قشقائی در اینجا نیستند نامه ای را که در سه صفحه به کمیسیون تحقیق نوشته اند .

معادیخواه – مجلس شورای ملی نباید مبتذل بشود اگر یک پیشنهادی مورد توافق ۹۰ یا ۹۹درصد حاضرین بودکه بسیاری از این ها اعتبارنامه ها یشان تایید و تصویب شده این پیشنهاد، پیشنهاد قابل مذاکره ای است و مانباید بگذاریم که از حالا مجلس شورای اسلامی مکانی برای غرض ورزی ها و یک چنین چیزهائی باشد و اگر خدای نخواسته مجلس شورای اسلامی جائی بشود که شخص غیر اصولی حرف بزند و تقوا را د رسخنانش رعایت نکند و ثابت بشود این معنا ، این باید منعکس بشود. و آن رسیدگی به یک اعتبارنامه است ، و اگر نگویم بی سابقه ولی مسلما می توان گفت که کم سابقه است ، و نه در آئین نامه های گذشته چنین موردی موجود است و نه در این آئین نامه مختصری که ما داریم و تصور نمی کنم که آئی نامه ای که کمیسیون تدوین آئی نامه تهیه کرده است چنین موردی گنجانده شده باشد پرونده ای اینجا مطرح است بدون اینکه شخص مورد نظر خودش در اینجا باشد مطالب منطقی هم بر آن وارد است .

شورای امنیت تاکید میکند که هیچ موردی در این پاراگراف کشوری را ملزم نمیکند که مانع از ورود اتباع خود به داخل خاک آن کشور شوند. ایران ملزم است بطور کامل با آژانس در زمینه همه موضوعات باقیمانده بویژه موضوعاتی که نگرانی دربارهٔ ابعاد نظامی احتمالی برنامه هستهای ایران را بالا میبرند، همکاری کند که این امر شامل اجازه دسترسی بدون تأخیر به همه سایتها، تجهیزات، اشخاص و اسناد مورد درخواست آژانس است.

پیشنهاد مینمایم از مبلغ پنجاه میلیون ریال وسایل درمان ومبارزه بیماریهای احتمالی کارگران را هم که در راهسازی و غیره ممکن است پیش آید بطور اکمل فراهم نماید. ولی باز هم باید آگاهتر باشد که آمریکا بهروسیله امکان داشته و از هر راه دیگری که ممکن بوده می خواسته ضربه به انقلاب ما بزند . پیشنهاد دیگر اینکه مخالفین هم صحبت خودشان را بکنند و بعد هم اگر موافقی باشد صحبت کند .

ولی این مجلس همانطور که دیروز هم عرض کردم با مجالس دیگر زمین تا آسمان فرق میکند این چا نمایندگان دست مانند و اگر مردم خودشان حاضر شدند این دستشان را ببرند دیگر این نماینده ، نماینده نمیشود. وبرائت خودشان را مکررا گفته اند این خانهایی را که هم آمریکائی هستند و هم ساواکی هیچوقت پایگاه مردمی نخواهند داشت . البته وجود بناهای حکومتی در این میدان و فاصله کمی که با ارگ سلطنتی داشت نیز از دیگر دلایلی بود که مردم میدان توپخانه را برای تجمعات انتخاب می کردند. گفتنی است این جاده بسیار باریک است اما علیرغم باریک بودن و گاها خطرناک بودن آن بسیاری از افراد این راه را برای سفر به مازندران انتخاب می نمایند.

در زمان فتحعلی شاه وی به دلیل نزدیکی زمین به ارگ دستور صادر نمود که برای نگهداری توپ ها و اداوت نظامی از این زمین استفاده نمایند. این قانون در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. سد کرج رفتيم قايقرانی.سينما رفتيم .موزه رفتيم .بازار رفتيم .شميران و شاه عبدالعظيم رفتيم. دکتر یزدی – عرض کنم خدمتتان یک مقدار هم اسنادی هست در مورد وضعیت انتخابات در آنچا و حالا اگر این کافی است . آنرا هم من بخوانم خلاصه اش را عرض کردم اگر مایل باشید آنرا هم قرائت میکنم .

تبصره ـ سود ویژه کلیه معاملات اعم از معاملات بیع شرطی یا صلح منافع و یا بروات و سفتههای بازرگانی و خلاصه هر قسم از این قبیل معاملات بیش از صدی هفت در سال نخواهد بود و متخلف از ۳ ماه الی یک سال به حبس محکوم خواهد شد. ماده واحده ـ به وزارت دارایی اجازه داده میشود برای مصارف هزینه جاری مجلس سنا بجای دو دوازدهم مصوب دو ماهه اول سال ۱۳۲۹ مبلغ سه میلیون ریال برسم علی الحساب از در آمد عمومی سال جاری کشور تادیه و پس از تصویب بودجه کل کشور و تصویب بودجه مجلس سنا محسوب و واریز نماید قبادیان ـ نطقهای قبل از دستور چه میشود؟

نایب رئیس ـ پیشنهاد آقای دکتر مصباحزاده قرائت میشود. نایب رئیس ـ آقای دکتر مصباحزاده. نایب رئیس ـ آقای نبوی موافقید؟ نایب رئیس ـ وارد دستور شدیم آقایان اجازه خواستهاند آقای ملک مدنی موافقید؟ اسامی موافقین: آقایان: مهدوی ـ قرشی ـ آزاد ـ جواد مسعودی ـ دکتر مصدق ـ ملک مدنی ـ دولتشاهی ـ سید علی بهبهانی ـ ابتهاج ـ دکتر نبوی ـ حاذقی ـ بوداغیان ـ افشار صادقی ـ نبوی ـ دکتر شایگان- دکتر بقائی ـ پیراسته ـ گودرزی ـ پالیزی ـ دکتر مجتهدی ـ ابوالقاسم امینی ـ مکی ـ امامی اهری ـ فرامرزی ـ حکیمی ـ غلامرضا فولادوند ـ حمیدیه ـ سرتیپزاده ـ ناصر صدری ـ غلامحسین مجتهدی ـ سرتیپزاده ـ ناصر صدری ـ غلامحسین مجتهدی ـ بزرگ نیا ـ محمد حسن امیر افشاری، نورالدی امامی خوئی ـ محمود محمودی ـ مهدی ارباب ـ شکرائی ـ مکرم ـ کشاورز صدر ـ صدرزاده ـ کوراغلی ـ دکتر هدایتی ـ قراگزلو ـ برومند ـ دکتر کیان ـ سالار بهزادی ـ دولت آبادی، رضوی ـ عامری ـ موقر ـ امیر نصرت ـ اسکندری ـ محمد ذوالفقاری ـ دکتر معظمی ـ قاسم فولادوند ـ دکتر علوی ـ گنابادی ـ عرب شیبانی ـ خاکباز ـ گرگانی ـ آصف ـ گنجه ـ تولیت ـ صفائی ـ بهادری ـ دکتر سید امامی ـ فتحعلی افشار ـ ناصر ذوالفقاری ـ فقیهزاده ـ دکتر طاهری ـ صفوی ـ مخبرفرهمند ـ جمال امامی ـ اردلان ـ شوشتری ـ محمد علی مسعودی ـ کهبد ـ ظفری ـ عماد تربتی ـ موسوی ـ تیمورتاش ـ قبادیان ـ ناظرزاده ـ دکتر کاسمی ـ عزیز اعظم زنگنه ـمحسن طاهری ـ عباسی ـ خسرو قشقائی ـ محمود نریمان.

دیدگاهتان را بنویسید