مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ مرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۱ – ویکینبشته

تلگراف شد بامریکا نمایندگان بانک بین المللی بیایند زیرا که آنها هم باید در این طرحها نظر بدهند ادارات فنی و مشاورین فنی هستند آنها هم بیایند این مدارک و این نقشهها و طرحها را وقتیکه دیدند و تصدیق کردند آنوقت وام داده شود حالا ملاحظه بفرمائید اظهار یاس نباید کرد این کارها یک حسابی دارد یک مراحلی دارد که باید طی شود این مرحله اولش بود مثلا سد کرج (ابتهاج جریانی که مطالعه شه مهم نیست) مهم است آقا مهم وغیره مهم ندارد، تصور میکنم مهم است سد کرج یک مطالعهایست که دو سال طول میکشد یکی یکسال طول میکشد یکی سه سال طول میکشد الان در مغان دارند مطالعه آبیاری از پارسال تا حالا میکنند این نقشه قطعی نیست این چند نقشه دارد و این نقشه برداریها آن اندازه هم که خودمان قانع شویم کافی نیست باید فرستاد به بنگاههای خیلی مهم اروپائی و خارجی برای اینکه آنها هم نظر بدهند برای این که این کارها ی ابدی است کارهای اساسی است آنها هم باید درش نظر بدهند.

چشمهایش برق عجیبی میزد که فقط از هوش نبود، چیزی از ناسلامتی در برق چشمهایش بود که مرا واداشت از ناظم بپرسم مبادا مسلول باشد. اما عیبی که به نظر من میرسد آن عیب این بود که همان اشخاص با داشتن یک جای مهر مثل حسن صباح که آن پوست گاورا درست کرد و گفت به اندازه یک پوست گاو به من زمین بدهید گفتند حرفی نداریم بعد رفت پوست گاو را رشته کرد وکشید دور قلعه الموت و آن قشقرق را برپا کرد حالا آقایان هم جا پا میخواهند که بروند در ده خالصه جاپائی بازکنند و شروع کنند به منفعت بردن و پول منفعت دادن به رعیت و رعیت را بیرون فرستادن و سال دوم به شما اطمینان میدهم که در آنجا این ملکی را که شما واگذار میکنید به رعیت و این اسباب حیات اوست از آنها بخرد و دوباره یک مالکیت عمده مهمی در آنجا باشد باز مرافعه این را داشته باشیم که اینجا باید مالک باشد بنده نگرانیم از این است بنابراین به عقیده بنده یک نظری بنده دارم شاید مورد پسند اقایان هم واقع بشود موضوع ابنیه رعایا کلیه مال آنها باشد اما موضوع ساختمانها و ابنیه غیر رعایا میگویم که اگر کسی ساکن در ده بودیعنی محل اقامت دائمی او در آن دهاست و در آنجا ولو باغ بزرگ درست کرده به او میدهیم اما اگر کسی پنجاه تا سیصد تا چهار صد تا این جور احداثات در اطراف و اکناف مملکت دارد (فرامرزی ـ همهاش مال خودش است) من نمیگویم مال خودش نیست آقای فرامرزی عرض میکنم ما که داعی نداریم به اوارفاق کنیم فروش خالصجات را اگر آنها میخواهند خالصه بفروشند و خالصه بخرند یک بحث جداگانهای است باید مزایده بگذارند نمیشود که این زمینها را ببرند و بعد ۸ برابر قیمت بگویند دو کیلومتر را برداشته دیوار کشیده و باغ زده این عایدی برای دولت نداشتهاست تا قیمت آن معین شود، چه جوری قیمت این را برای دولت معین کنیم اما برای رعایا کسی که ساکن است در آنجا مانعی ندارد حتی یا کار و این خوش نشینهای دهات را هم من موافقم که باغ و خانه اگر دارند مال آنها باشد اما یک خارجی غیر ساکن ده را در آنجا نفوذ دهند اگر هم عرصهای آنجا هست آن عرصه را به مزایده بگذارند طبق اصول شاید یک کسی پیدا شود که بهتر بخرد، بنابراین عرض میکنم که اگر این ماده را آقایان تصویب کنند یک جا یا و راه پایی گذاشتهاند و قول میدهم که در ظرف دو سال رعایا را مالکین املاکشان را بخورند و جنسهای آنها را هم مفت بخرند و هیچ اقدامی هم در آنجا نشود این را بنده عرض کردم حالا اقایان میخواهید قبول کنید میخواهید نکنید.

گنجهای ـ آقایان همه شان یک یک ناظر اجرا آئین نامه هستند، یعنی هر موقعی که از این مقررات آئین نامه تخلفی شد همه آقایان حق دارند که این تذکر را بدهند حالا که کفایت مذاکرات تمام شد و رای دادیم باید عرض کنم که این ماده واحده مطابق آئین نامه تنظیم نشده و البته دولت هم در اینجا نمیشود گفت تعمدی داشته نه شاید توجهی نداشته والان بنده توضیح میدهم نظامنامه میگوید و تصریح دارد که هیچگونه پیشنهاد یا تبصرهای یا ماده الحاقیه چه در حین تقدیم از طرف دولت و چه د رموقع مذاکرات از طرف نمایندگان مجاز نخواهد بود یعنی دولت هم در ضمن تقدیم این ماده واحده نمیتواند پیشنهاد دیگری اینجا بکنند ولی متاسفانه بنده میبینم که اینجا نوشتهاست برای پرداخت هزینههای مجلس سنا مبلغ سه میلیون ریال برسم علی الحساب تادیه و پس از تصویب بودجه سال جاری کشور محسوب و واریخت..

فرمودندکه من میخواهم وضع رعایاى این مملکت را از وضع کنونى دربیاورم این موضوع را باید صاف و صریح و پوست کنده گفت که باید در این مملکت به زودى تقسیم املاک عملى شود والا اگر نشود ستمگر به زور بستاند (مهندس حسیبى – رعیت ستمگر نیست آقا صاحب حق است بفرمایید وگرنه صاحب حق به زور بستاند) بله همان طور که اصلاح فرمودید همان طور میگویم وگرنه صاحب حق به زور بستاند براى این کار یک چیزى به نظر بنده رسیده و شاید هم بد نباشد که اگر توجه بفرمایید که منفعت سرمایه را ۲۰ درصد پانزده درصد ده درصد میدانیم این قسمت را باید هر چه زودتر مطالعه بفرمایید یک مقدارى از این محصول ده درصد ۱۵ درصد نمیدانم چه مقدار بگیرند از محصول گیلان یک چیزى خدمت آقایان عرض میکنم که شما ببینید در ظرف ۵ سال میتوانیم صاحب بیست میلیون تومان پول بشویم این محصول را بگیرید و تبدیلش کنید به نام یک بانک عمرانى در هر استانى از محل این بانک کورهراههاى دهات را بسازید آقایان دهات راه ندارند و مالک باید راه بسازد طبق قانون عمران و آبادى که اصلاً توجه ندارد و نمىسازد، دهات بهداشت ندارد رعیت خودش عور و کچل است بدبخت است بچهاش هم لخت است و تراخمى و هیچ توجهى هم نمیشود نه از طرف استاندارها نه از طرف فرماندارها نه از طرف ژاندارمرىها بلى اگر یک مأموریت چله و چاقى باشد میروند اگر نباشد نمیروند اگر هم بروند همان بدبختى را که الان آه در بساط ندارد وادار مىکنند که گلیم زیرش را بفروشد و خرج مأمور دولت بکند.

ماده ۲۲۰ ـ در مواردی که در مفاد این آئین نامه اختلافی حاصل شود حل اختلاف با هیئت رئیسهاست و در حین انتقاد جلسه نظر رئیس قاطع خواهد بود. نایب رئیس ـ اجازه بفرمائید جواب با رئیس مجلس است، پیشنهادی که اینجا نوشته شدهاست داده نخواهد شد مقصود این است که لایحه یکدوازدهم فقط باشد (صحیح است) چون سابقا معمول بود که وکلاء پیشنهادات مختلف میگردند فرض بفرمائید اضافاتی با اینکه پیشنهاد راهسازی وامثال آن میکردند و حالا برای اینکه ۱ دوازدهم عاری از اینها باشد این قید در نظامنامه شدهاست ولی دلیل بر این نمیشود که اصول وضع قوانین که عبارت باشد از مذاکره در کفایت مذاکرات و این تشریفات از بین برود واین اخطار وارد نیست و چون ماده هم روشن نیست بنابراین ماده ۲۲۰ برای آقایان قرائت میشود که آقایان ملتفت باشند و رفع اشکال بشود و چون روشن نیست این موضوع با نظر رئیس است.

بنده در موضوع فرمایشاتی که آقایان کردند اگر چه مذاکرات کافی شده بین آقایان ولی تصور کردم که من مجاز باشم نسبت به بعضی موضوعاتی که اظهار فرمودند برای روشن شدن موضوع و افکار واذهان یک چند کلمهای عرض کنم اولا تاخیر تقدیم بودجه را چنانکه آقایان خودشان هم مسبوق هستند تصور نمیکنم بنده باید توضیحاتی عرض کنم همینقدر خاطر آقایان مسبوق باشد که از نقطه نظر اهمیت این کار ومسئولیتی که داریم ناچار هستیم دقتهای زیاددر امر بودجه بکنیم بودجه که تا تشکیل این دولت سابقا تمام نشده بود و بتصویب نرسیده بود ما وارد شدیم بامر بودجه ویکی از اولین کارهای مهم ما اینست که تاثیر دارد در تمام قضایا و خیلی مهم است بنده اجمالا میتوانم عرض کنم که وضع مالی ما چندان آسان نیست همینقدر بطور اجمال عرض میکنم و مستلزم یک امعان نظر ودقت مخصوصی است برای اینکه اساس بودجه ما بایستی محکم باشد (صحیح است) مخارج وعایداتمان باید توازن داشته باشد و توازن واقعی داشته باشد که بتوانیم بالاخره تکیه کنیم باین عمل بودجه و بعلاوه مصارفی که در بودجه گذاشته میشود حتی الامکان بایستی که از افراط تفریط دور باشد یعنی بیک مصارفی برسانیم پولمان را که ضرورت دارد و از مصارف زائد صرفنظر کنیم احتیاجات را در نظر بگیریم بطور واقعی مطابق برنامهای که داریم بنابراین تصدیق میفرمائید که در دوسه هفته اول تشکیل یک دولتی با وجود اینکه موقع هم موقع تعطیل بودهاست و گرفتاریهای دیگر هم بود ما نمیتوانستیم یک بودجهای را آنطور که عرض میکنم تقدیم میکنیم ونخواستیم یک چیز سطحی و ظاهری باشد بنابراین ناچار بودیم که دقت کنیم مراقب اینکار بودم ومقدمات بررسی در امر بودجه شروع شده که الان هم در جریان است و انشاءالله سعی میکنم که هر چه زودتر ولی دیگر از اواسط اردبیهشت زودتر نخواهد بود این را هم با تردید عرض کردم برای اینکه خیلی دقت و بررسی لازم دارد در هرحال در اردیبهشت ماه بودجه را تقدیم خواهیم کرد.

نظارتی که مجلس شورای ملی میتواند بکند نسبت به اعمال دولت که قانون اساسی به ان اجازه داده همان کمیسیونهائی است که تعیین میشود تا در اعمال دولت نظارت بکند وزیر دادگستری این جا نشسته، یک قتلی اتفاق افتاده بنده به هیچوجه من الوجوه اطلاعی ندارم و نمیدانم چطور شدهاست همین قدر میدانم به اتمام نرسیده و روشن نشدهاست، از آقای وزیر دادگستری صراحه اقایان باید بخواهند که چرا این دوسیه را کد مانده اگر قتلی واقع شده و اگر مشمول مرور زمان هم شده دادستان باید بگوید مشمول مرور زمان واقع شده مثلا دهسال گذشتهاست اما تا وقتی که مشمول مرور زمان نیست وزیر دادگستری مسئول این کار است هریکی از آنها که تخلفی در انجام وظیفه اش کردهاست شما باید بخواهید که چرا قصور شده ولی این برخلاف اصول است که یک پروندهای که در مرحله تحقیقاتی است شما بروید این را نگاه کنید این خلاف اصول قضائی است بنده از نظر خلاف اصول عرض میکنم والاهیچ مانعی ندارد که از آقای وزیر دادگستری بخواهید توضیحی بدهند که چرا این تاخیر شد و بعد هم تاکید بکنید در تعقیب قضیه بخواهید از ایشان که در ظرف پانزده روز، ۱۰ روز، سه روز بیایند اینجا توضیح بدهند و مخالفت بنده فقط از این لحاظ بود والا قتلی واقع شده باید تحقیق بشود تعقیب بشود و توضیح داده بشود و گزارش آن به مجلس شورای ملی داده بشود.

وکیل پور – آقای ملک مدنی که گفتندموافقم پس بنده میخواهم یک تذکی عرض کنم. حاج آقا رضا رفیع ـ من مخالف بودم و میخواستم گفته شود که دولت بداند امروز که بدودوازدهم رای دادند باید در نشر داشته باشید که اینطوردر تمام دوازده ماه بهمین صورت خرج نشود من میخواهم دولت بداند یک اعتباری است اصلاحاتی را که میخواهد بکند کارهائی را که میخواهد بکند راهسازی شروع بکند، ادارت زیادی را که باید حذف بکند بداند که این سندیت برای دولت ندارد و بفهمد که این اصلاحات را برای ماههای دیگر باید بیاورد (صحیح است). این که گفته شد مهم نیست بعقیده من مهم است بجهه این که این راه باز بشود ولو این که ۵ و ۶ فقره پیشنهاد هست ولی این دنبالش خواهد آمد اینجا که آمدند و این قسمت اول بجریان صحیح افتاد دنبالش هم دارند تهیه میکنند و در رشتههای مختلف طرحها و نقشههای فنی تهیه میشود این دنبالش میاید دیگر این جریان در واقع تامین شدهاست باب این معاملات باز شده این شرحی که بنده دادم برای جلب توجه آقایان بود که بدانند قضیه ما ازچه قرار است زود نبایداظهاریاس کرد و ما امیدوار هستیم که در این قضیه وام از بانک بین المللی وکمک اقتصادی استفاده کنیم (انشاءالله) بیاناتی هم فرمودند راجع بوضع مالیاتها و ترتیب وصول مالیاتها که اینها را میخواهم عرض کنم که موضوعاتی است که در برنامه ما قید شده وبرنامه ما هم امیدوارم که یک برنامه باشد که رویش عمل کنیم چنانکه بنده الان که حضور آقایان هستم یک مقدار از این کارها بجریان افتاده یعنی تهیه لوایح شده یکی از آنها همین لایحهای بود که امروز تقدیم کردم خوب، اینها علائم اجرای برنامهاست بنده بیک کلمه نمیخواهم بطور کلی ومطلق بگویم که برنامه را داریم اجرا میکنیم ما برای اجرای برنامه این مراحل را باید طی کنیم (انشاءالله) مطالعه بکنیم لوایح قانونیش هم بنظر آقایان برسد وتصویب شود و باجرا برسد البته در وصول مالیاتها هم دقت کامل خواهیم کرد و مراقبت داریم که مطابق قانون وصول شود بدون تبعیض البته همه باید بقدر مراتب خودشان حقوق دولت را بدهند حقوق دولت هم آن حقوقی است که بمصرف احتیاجات ملت میرسد بنابراین، این دینی است که بملت دارند بجامعه خودشان دارد البته بدون حرف باید بدهند بدیهی است که رسیدگی و تحقیق وتشخیص هم باید بموازین عادلانه و قانونی باشد نه افراط بشود نه تفریط راجع بمامورین فوق العادهای که رفتهاند برای مطالعات وتحصیل اینها، خوب یکعدهای قبلا رفتهاند وباید هم البته دقت شود دولت نظر ندارد که پول بیخود خرج بکند امیدوارم دقتهائی بشود که آنچه در هر قسمتی زائد و در واقع بمصرف حقیقی نمیرسد جلوگیری شود صرفه جوئی بشود برای کارهای مفید و برای کارهای تولیدی ونافع (اسلامی ـ صورت اسامی آنها را بیاورید بمجلس) حالا در این باب دقت میکنم و با آقا هم علیحده صحبت میکنم.

خودش هم میدانست که با آن هیکل در هرجا و هر مسئلهای میتواند دخالت کند. هفتاد هزار نسخه می خواهند در هر شماره منتشر بکنند و این علاقمندی اساسی اینها بود که بتوانند در طی انتشار این روزنامه حمایت مردم را درباره انقلاب گسترش بدهند و همچنین اگر ممکن بشود روابطی را که بین آمریکا و ایران هست مجددا ترمیم و اصلاح بکنند . در ۴ دسامبر ۲۰۱۳ ایران پرسشنامه اطلاعات طراحی بهروزشدهای را به آژانس ارائه کرد و در آن آژانس را در جریان یک «تک سانتریفیوژ جدید» که ایران از آن با عنوان «IR-8» در محوطه تحقیق و توسعه نام برد، قرار داد.

۲۱. تا تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۱۴، در پنج واحد حاوی سانتریفیوژهای IR-1، ۹۰ آبشار بطور کامل نصب شده که ۵۴ آبشار با UF6 طبیعی خوراکدهی شده بود. آبیاری درست بشود. هی اینطور بگذرد و بعد هم بگویند سال مالی دارد منقضی میشود، فصل منقضی میشود منظور آقایان نمایندگان انجام نمیشود پرداخت دیون مردم نمیشود همه را ناراضی میکند یک صورت دیگر هم این است که بنده میخواستم استدعا کنم از جناب آقای منصور، هیئت محترم دولت، از تمام نمایندگان محترم که نسبت بهمه آنها ارادت دارم همشان را مصروف کنند بیست روز بیست و پنج روز دیگر، یک ماه بیایند بنشینند توی کمیسیون بودجه تمام امور را تعطیل کنند این امر را انجام دهند مردم منتظرند این مجلس قدمهای اساسی بردارد (حاذقی ـ نظامنامه هم همین را میگوید) بلی نظامنامه هم همین را میگوید ببخشید آقای حاذقی بنده تازه آمدهام.

نایب رئیس – از۶۲ نفرعده حاضرگزارش کمیسیون بودجه راجع بیک دوازدهم باکثریت ۵۸ رای موافق تصویب شد. نخست وزیر ـ البته آنچه که مربوط به آئین نامهاست تشخیص آن با آقایان محترم است بنده عرضی ندارم ولی یک توضیح میخواستم عرض کنم راجع بقسمت اخیر این ماده واحده صحبت سنا را که فرمودند وراه حلش را، همانطور مخارج دو ماهه سنا گمان میکنم تامین میشود اما راجع بقسمت بعد از آن بنظرم تصورشدهاست که یک اعتباری است که برای امسال خواسته میشود برای کار ساختمان ابنیه و راهسازی در صورتیکه این از اعتبارات سال ۲۸ است برای اینکه کارهای ساختمانی هیچوقت نمیشود متوقف بشود یک اعتباری برای یک ساختمانی تصویب میشود این قاعدتا هم نباید محدود بسال بشود بایدعمل بشود تا این بنا، تا این راه تمام شود عادتا این جور شده که این اعتبارات ساختمانی هم مثل اعتبار حقوق اجزاء آنهم آخر سال بند میاید در صورتیکه هنوز اعتبار تمام نشده هنوز آن بنا هم ناقص است این اصلا مخالف ماهیت موضوع است که همیشه هم ما در جریان کارها سعی کردهایم یک اجازههائی تحصیل کردهایم خوب اعتباری تصویب شده برای راه برای بنا خوب این اعتبار باید جریان داشته باشد و بمصرف برسد تا این بنا و راه با تمام برسد حالا این جمله آخر ماده واحده ناظر بر این موضوع است اعتباری نیست که حالا ما بخواهیم برای سال ۲۹ این ازاعتبارات باقی مانده سال ۲۸ است که بودجه آن هم تصویب شدهاست منتهی برای این که این ساختمانی وابنیه به اتمام برسد واشکالی در جریان دارائی نداشته باشد اینجا اشاره شد ه وگمان میکنم سابقا هم مجلس محترم شورای ملی تایید و تصویب کردهاند در دو دوازدهمهای سابق تایید و تصویب کردهاند در دو دوازدهمهای سال پیش هم مال وزارت راه را یک جا تصویب کردند، این سابقه هم هست و کاملا هم منطقی است و من تمنی دارم که در این قسمت آقایان توجه بفرمایند بجهت اینکه هم یک کارهائی را میکند امورناقص میماند وهم منظور اصلی ما که بکار واداشتن بیکاران است عملی میشود وتسهیل این کارها است که بیشتر در ساختمانها مورد پیدا میکند.

دیدگاهتان را بنویسید