همه چیز در مورد تبریز

یکی از بزرگترین پارکهای ایران و خاورمیانه با مساحتی بالغ بر 800 هکتار در منطقه شمال غرب شهر تبریز احداث شده است. کهبد – بعقیده بنده این یکی از لوایح مهمی است که بایدموردتوجه قراربگیرد و درحدوددوسه جلسه دراطاق خصوصی یعنی درجلسه خصوصی دراین مورد صحبت شد(نریمان – ولی به نتیجه نرسیداین پیشنهادنتیجه آن کمیسیون نیست) عدهای هم تعیین فرمودند درکمیسیون مخصوصی که اعضای کمیسیون کشور و چندنفردیگر هم شرکت داشتند درآنجابحث شد و مشورت کردیم و درحدودسه ساعت باحضورآقای وزیرکشور و نظریات مختلفی آنجا ابرازشد و بالنتیجه یک عدهای عقیده شان بانظرآقای وزیرکشوراین بود که اینکارزودتر تمام بشود و چون مدتی است که الان این موضوع دردستورمجلس است و مجلس هم باید کارهای دیگرش را انجام بدهد و ازطرفی آقایان هم هرنظری دارند میتوانند در سوادکفایت مذاکرات کردم و خواهش میکنم آقایان رای بدهندکه وقت مجلس بیشترازاین تلف نشود.

قانون تمدید مدت تحصیل عدهای از دانشجویان رتبه اول که به خارج اعزام شدهاند – مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا. کمیسیون امورخارجه طبق ماده (۴۱) آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی درجلسه بیشت و هشتم آذرماه ۱۳۳۱ باحضورآقای وزیرامورخارجه بلایحهدولت راجع به موافقت نامه ترانزیت حمل و نقل مسافروکالا بین ایران و ترکیه رسیدگی نموده و موافقتنامه مزبوررا ازلحاظ سیاسی عینا تصویب و اینک گزارش شوراول آنرا تقدیم مجلس شورای ملی میدارد. ناظرزاده – درجلسه گذشته راجع بعد ه حضار و تعداد آراء جزئی اختلافی پیش آمد و چون بنده آقایان نمایندگان را اسم میبردم وبرای دادن رای تشریف میآوردند درست مراقب بودم تمام آقایانی که درجلسه حضورداشتندرای دادند و همه آراء هم موافق بودبنابراین جای تردیدنیست که رای به برنامه دولت باتفاق آراء داده شده وتصویب شد (صحیح است) و درآن روزهم بیش از۶۸نفردرجلسه نبوده اندو اگر تابلو۶۹نفررانشان داده قطعااشتباه بودهاست.

وکیل پور – حالاکه آمدهام اجازه بفرماییدصحبت کنم بنده هم بعنوان موافق مطالبم را عرض میکنم (نایب رئیس – بفرمایید) اگرچه کلیه آقایان نمایندگان محترم علاقه قطعی و کامل دارندکه این لایحه هرچه زودتر بتصویب برسد ولی بنده فکرمیکنم که کاربرخلاف قاعده و ترتیب کردن صحیح نیست اولا ازمقام ریاست بایدگله کنم که امروزروز سوالات بوده و مطرح نفرمودند و درثانی اینکه میبایستی این پیشنهادی که بجای لایحه تقدیم دولت قبول شدهاست اقلا ۲۴ ساعت یا ۴۸ ساعت ازطبع و توزیع آن بگذرد که آقایان نمایندگان محترم بتوانند دراطرافش مداقه و مطالعه کامل بکنند و بنده بااین ترتیب فکرمیکنم که هیچیک ازآقایان حضور ذهن کافی نداشته باشند که پیشنهاد لازم رابدهند و امااین چیزی که بنده بخاطررعایت آئین نامه عرض میکنم و با آن موافقم و بصورت مخالف عرض میکنم این است که بنده یکی ازامضاکنندگان طرحی بودم که جناب آقای نریمان تهیه فرمودند و علت اینکه با آن طرح موافق بودم این بودکه مسئله وسائط نقلیه یکی ازمواردمورد احتیاج عامهاست که بسیار مهم است و بخصوص درشهرتهران عموما با آن سروکار دارندواین بایستی بدست خودمردم باشد و بدست مردم بودن درصورتی تامین میشود که اکثریت سهام آن دردست مردم و دولت باشدیعنی دردست شهرداری باشد بااینکه جناب آقای وزیرکشور با توضیحاتی که فرمودندخواستند بفرمایند که این لایحه هم درحقیقت همان منظوررا تامین میکندبنده مخالف هستم و فکرمیکنم چنین منظوری را تامین نمیکندبرای اینکه دراین طرح دردرجه اول هشتاددرصد ازسهام متعلق به صاحبان اتوبوس است و مادرآنجا منظورمان این بودکه استفاده منافعی که ازاینکارحاصل میشود و خیلی هم زیاداست بخودمردم برسد یک شهری که پول آسفالت دادهاست ایستگاههای اتوبوس دراختیار میگذارد اداره راهنمایی و رانندگی دارد و تمام مخارجات را متحمل میشودبایددرمنافع هم شریک باشد مطلب دیگراین است که یک خلاف اصلی دراینجا دیده میشود آن این است که میگویدهیئت مدیره شرکت از۵نفرمرکب خواهدبود که ازلحاظ حفظ مصالح عمومی سه نفرآنها بانتخاب انجمن شهر ازمیان نمایندگان انجمن شهرودونفر بانتخاب سایر صاحبان سهام تعیین خواهدشدبنده عرض میکنم که درقانون تجارت و شرکتهای سهامی یکی ازارکان شرکت مجمع عمومی است و مجمع عمومی که مرکب است ازصاحبان سهام اینهاهستندکه حق دارندهیئت مدیره را انتخاب کنند اگرشمااین حق را ازصاحبان سهام بگیرید یک کاری برخلاف اصل کردهاید درهرقانونی مابخواهیم قوانین گذشته را درنظرنگیریم و یک اصلی را نقض کنیم درحقیقت نقض غرض شدهاست و درحقیقت یک آش عجیبی درست میشود از این جهت بنده عقیدهام این است که از این فکرکه فقط سه نفراز نظرحفظ مصالح عمومی ازانجمن شهرانتخاب شود صرفنظرکنیم و بازیک ترتیبی بدهیم که نظرآقای نریمان تامین شود یکی ازگرفتاریهاومشکلاتی که جناب آقای وزیرکشور اشاره فرمودندکه نمیشود باطرح جناب آقای نریمان موافقت کرد این بودکه دولت ممکن است پول نداشته باشد (وزیرکشور- بنده همچوعرضی نکردم) ممکن است پول فراهم نشودبرای شهرداری بنظر بنده ممکن است پول فراهم بشودبرای شهرداری عوائد فراهم بشود دولت یک کمک خیلی سادهای میتواندبکند و منظورهم حاصل میشود و آن این است که تمام بنزین و روغن این اتوبوسهارا تازمانی که قیمت سهام آن سرمایهای راکه تعهدمیکند استهلاک نشدهاست مجانی دراختیار شان بگذارد بدون گرفتن پول و فکرمیکنم که این درظرف پنج ماه یا شش ماه این پانزده میلیون تومان استهلاک میشود برای اینکه روزی پنجاه یا شصت هزارتومان فقط پول بنزین است و روغن دولت میتوانداین کار را بکند یعنی قرضی است که منفعت دارد یعنی وقتی این قرض را گرفتند به مجرداینکه این سرمایه را گذاشتندازمنافع ۵۱ درصد هم استفاده خواهندکرد (نریمان – احتیاجی به آن مورد نیست چون خودصدی بیست درسال دومیلیون تومان منفعتش میشود) بسیارصحیح است امیدوارم چون خودجنابعالی مبتکر این طرح بودهاید راه حلهایی که خودجنابعالی نشان میدهید یابعناوین دیگری که آقایان قبول میفرمایند بفرماییدبنده مقصودم این است که منظوراساسی و اصلی و جهت اقتصادی این لایحه رعایت بشودودراینجامنظور شده باشد چون بنده قبلا عرض کردم باطرح این مطلب قبل ازگذشتن ۲۴ ساعت مخالفم فعلاعرضی نمیکنم و اگرمطرح شد درسایرمواردعرایض خودم را عرض میکنم.

نایب رئیس – پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده قرائت میشود. از لحاظ ضیق وقت اجازه میخواهم بعد از ذکراین مطلب باختصارکه بعقیده بنده سرلوحه اصلاحات باید اصلاح قانون انتخابات و قانون استخدام باشد فقط یک پیشنهاد بخصوص را بعرض نمایندگان محترم و هیئت دولت برسانم که انجام آن نیز نه قانون و نه بودجه جدید میخواهد بلکه عدم قبول آن یا بعبارت دیگر حفظ وضعیت حاضر در این قانون جدید و حتی تغییر قانون اساسی را لازم دارد این پیشنهاد یا بهتربگویم تذکر قانونی بدولت مربوط باصلاح دستگاه دادگستری کشورو انفاک این قوه ازقوای دیگر حکومتی است.

ماده ۵- کارکنان فعلی اتوبوسها ازقبیل راننده و کمک راننده و بلیط فروش و همچنین صاحبان سهام جزء درصورت واجدبودن شرایط استخدام درشرکت بردیگران حق تقدم خواهند داشت. کریمی – درجلسه گذشته یک تصادف تاریخی شد که بنده خیال میکنم سابقه نداشته باشد آقایان تماشاچیها از تشکیل جلسه ابرازانزجاروتنفرکردندنسبت به یکی از وکلایی که پایه انتخاباتش هم بنظربنده غلط بودهاست تظاهرات مردم علیه آن کسی که ازجلسه خارج شداین خوب بودکه درصورت جلسه هم منعکس بشودگرچه عبارتی نوشته شده ولی خروج او را ننوشته انداستدعامیکنم دستوربفرماییدرفتن آقای میراشرافی راخوب بودمنعکس میکردند. طرفداری اصرارآمیز بنده از جناب آقای دکتر مصدق و ابرازعکس العمل نسبت به مخالفین او جنبه شخصی و خصوصی ندارد.

مخبر کمیسیون بودجه (دکتر کیان) ـ بنظر بنده این پیشنهاد خارج از موضوع است برای اینکه پول دادن بوراث کارگرانی که ممکن است در شرایطی خیلی ذیحق باشند از این وضعی که برایشان پیش آمده ارتباطی به این موضوع که ایجاد کاربرای اشخاص به یکار است ندارد. ماده ۵- اشخاص یا شرکتهای ایرانی که بخواهند اراضی باتلاقی دولت را خشکانیده یا اراضی خالصه بایر را دایر نماینده هر مقدار اراضی که بتوانند از عهده آبادی آن برآیند به آنها مجانا داده خواهد شد این واگذاری به شرط تعهد آبادانی در مدت محدودی صورت گرفته و آییننامه واگذاری آن به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون قوانین دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

اویک حرکت ساده ضداستعمارخارجی راتاامروز رهبری کرده این جنبش حالابیک نهضت عظیم داخلی تبدیل شدهاست نارضایی توده مردم فقرظلم فسادبقوت وعظمت وشکندگی این سیل مهیب افزودهاست. کریمی – راجع به موضوع اصلاح وضع اتوبوسرانی صحبتهای لازم شدهاست آقایان نمایندگان هرکدام به نوبه خوداین مطلب را تاییدکردهاند که وضع اتوبوسرانی کشور بسیاربداست و بایستی دراین باب اقدامات لازم بعمل بیاید دولت هم طرحی به مجلس دادهاست که این طرح مورد ایراد عدهای ازآقایان نمایندگان بوده درجلسه خصوصی بانظراغلب آقایان یک طرحی تهیه شدکه تقدیم مجلس شد د رجلسه گذشته هم بااینکه آقایان با آن طرح نظرموافق داشتند تقریبا بااکثریت آراء مخالفت شد و آن طرح ردشدواین طرح را امروز دولت بجای لایحه قبول کردهاست البته بنده هم این نکته را انکارنمیکنم که ممکن است بعضی ازمواد دراین طرح باشد که باسلیقه بعضی از آقایان وفق ندهد و همچنین ممکن است آقایان نظریات اصلاحی داشته باشند که دراین طرح فوت شده باشد از این جهت بنده ازآقایان نمایندگان استدعامیکنم درموقعی که طرح مطرح میشود باکمال دقت آنچه نظریات اصلاحی بنظرشان میرسد پیشنهادکنند که بامعنایی که مملکت ازقانونگذاری انتظاردارد یک لایحهای به تمام معنی باهمفکری آقایان نمایندگان بگذرد که موجب سرگردانی صاحبان سهام و مردمی که بااتوبوس سروکاردارند نشود.

درثانی عرض کردم که این درشان دولت و مجلس نیست که باهمان استدلالی که امتیازی را لغو کردیم باهمان نحوه استدلال بیاییم یک امتیازدیگری راهم بدهیم این است که بنده استدعامیکنم که این لایحه راهمانطور که عدهای ازآقایان فرمودند ۲۴ساعت وقت بدهیم که طبع و توزیع بشود مشاورهای بشودآقایان یک مطالعهای بکنند تاآقایان بتوانندباحضورذهنی بیشتری رای بدهند. پارسا – بنده باکفایت مذاکرات مخالفم و گمان میکنم بیشتر بایددراین مورد توضیح داده شودنظرم براین است که در شان مجلس نیست که دردوموضوع متشابه دونظرمخالف را بدهدوحتی درشان دولت هم نیست که دولایحهای که با همدیگرمتناقض است به مجلس بدهدمابرای رعایت منافع عمومی یک امتیازی که برای شرکت تلفن داده شده بود دراین مجلس لغوکردیم دوباره آمدیم یک امتیازنامحدودبلامدتی برای عدهای ازاشخاص داریم میدهیم آقایان باید توجه داشته باشند که درتمام کشورها که وسایل عمومی را دردست دولت میگذارند برای این است که منافع خصوصی منافع عمومی را ازبین نبردآن روزدراینجا جناب آقای نریمان بیانی فرمودند و پیشنهادی هم فرموده بودند این پیشنهاداقل مایقنع بود آن چیزی بودکه میشدقانع شد والامن تعجب میکنم شماهمانطور که جناب آقای وکیل پور فرمودندیک لایحهای آورده شده دراینجابرای اینکه آن راقانونی بکنیم و استدلال بکنیم لازم است که اصولی از قانون تجارت را نقض بکنیم تااین درست بشوداین آقاخلاف اصل است این چه کاری است که مامیکنیم؟

همچنین ضمن تأمین اعتبارات لازم، کلیه شبکهها و تأسیسات جمعآوری و تصفیه فاضلاب در دست اجرای استانهای خوزستان، گیلان، مازندران، گلستان و تهران و شهرهای مراکز استانها را تکمیل و به مرحله بهرهبرداری رسانده و مطالعات سایر شهرها را انجام و با توجه به اولویت به مرحله اجرا برساند. ب – فاضلاب: ارتقاء سطح بهداشت و رفاه عمومی ایجاد مینماید که پوشش کشوری شبکههای فاضلاب شهرها هر چه زودتر آغاز گردد. ولی روش کار به این صورت بود یعنی تفاوتها متأسفانه در خیلی از موارد بصورت سطحی انجام میپذیرفت و اما البته در مورد آذربایجان ما هم با این برنامهها کمک کردیم که منابع تازهای را بخش خصوصی ایجاد بکند مانند کارخانه قند در خوی کارخانه سیمان در صوفیان و واحدهای دیگر صنعتی در تبریز و شهرهای دیگر.

حالا با وجود چنین پیشبینیهای صریح و روشن قانون اساسی ایران و تطبیق آن با تئوری امروز تقسیم قوای حکومتی، معلوم نیست چرا در تشکیلات قوه مجریه این مملکت باید وزارت عدلیه تاسیس شود و در کابینه وزرا که مختص قوه مجریهاست وزیر عدلیه وجود داشته باشد ممکن است گفت چنین تشکیلاتی بموجب قوانین مجلس شورای ملی بوجودآمدهاست. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه تعویض یک دستگاه اتومبیل سفارت شاهنشاهی در برن – مصوب ۱ آذر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین – کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی. ملک مدنی – بلی بطوریکه جناب آقای وزیرکشوراظهارکردند وقتی که این لایحه اتوبوسرانی تقدیم مجلس شد برای اینکه توافقی بین نظرآقایان نمایندگان شده باشد یک جلسهای خارج ازمجلس شد که بیشتراعضای کمیسیون کشور بودند بالاخره باینجا رسید که این طرحی که تهیه شدهاست و تقدیم شد وزارت کشوراین طرح را به منزله لایحه اولی خودش قبول کرده و دردستورجلسه هست البته بنده بااین طرح موافقم (خسروقشقایی – باکدامیک از طرح ها؟) بااین طرح که مطرح شد (یکی ازنمایندگان – پس چرابعنوان مخالف صحبت میکنید؟) بنده موافقم ولی یک دوسه اصلاح لازم دارد که برای عرض همان اصلاحات بنده آمدم پشت این تریبون که نظریات خودم را اظهار کنم.

آقای ملک مدنی مخالفید؟ آیا مدنی در این راه برای شما مانعی بود . ولی این پیشبینی فقط شامل پستهای داخل در قوه مجریه میباشد و حتی این پیشبینی در قسمت معین برای وزراء ذکر شدهاست و دلیلی وجودندارد که بقسمت مشخص قوه قضاییه که در بین قسمتبندی قانون اساسی جدا و مجزاست اطلاق گردد. نکته مهم این است که در اصل مزبور حتی قوه قضاییه بعد از (قوه مقننه) و در ردیف دوم آمده و (قوه اجراییه) در ردیف آخر قرار گرفتهاست سپس اصل بیست و هشتم (این اصل نیزدر همان قسمت ازمتمم قانون اساسی است که مربوط به قوای مملکت) میباشد قوای ثلاثه مزبور را همیشه از یک دیگر ممتاز و منفصل میخواند.

دومین موضوعی که بنظربنده مورد دقت است که خواستم تذکر بدهم وضعیت کارمندان فعلی اتوبوسرانی است که وضعیت استخدامیشان بایددرنظرگرفته شودوبنظر بنده این یک مطلب اساسی است یک عده از این را ارتزاق میکردندوزندگیشان تامین میشده بایدپس از گذشتن این قانون یک فکراساسی برای آنهادرآئین نامه بشودکه برای همیشه وضعشان محفوظ شده باشدوبتوانند بایک وضعیت خوبی زندگی کنندولباس آنهابایدمورددقت قرارگیرد وضعیت این اتوبوس رانی باید درست شود و باید دقت بشود که یک چیزی که مطابق اصول دنیاباشدایجادبشود امروزاتوبوسرانی از اولین احتیاجات این شهراست دراین شهر باین بزرگی همه کس که نمیتوانداتومبیل داشته باشد یاسوارتاکسی بشودویک تومان بدهدبنده خواستم عرض کنم که این طبقه وضعیتشان طوری است که اقتضا داردازلحاظ حقوق بیشتربهشان توجه بشودالبته اینهایک عده زحمتکش هستند یکی ازآقایان بنظرم آقای نریمان این مطلب را فرمودندکه شوفرورانندهای که ۱۴ ساعت کارمیکند مغزوفکرش و دستش قادر به اینکه بتواندوظایفی را که دررانندگی داردرعایت کند نیست که یک تصادف و تصادمی رخ ندهدبنظربنده بایدیکساعات کارمعینی برای راننده و شوفر درنظرگرفت این قدرت کارش بیش ازهشت ساعت نیست باید دودسته باشندفرضایکدسته ازساعت ۷تا۲بعدازظهر و دسته دیگرازسعات ۲بعدازظهر تاساعت ۱۰ که این دودسته بتوانند وظایفشان را طوری انجام بدهند که از این جورتصادفی که حالامی شودکه نتیجه خستگی و فرسودگی شوفرورانندهاست جلوگیری بشوداین تذکرات درموقع طرح لایحه لازم است گفته شود که درآئین نامه این پیش بینیها بشود ازهرچیزمهمتراین است که ساعت کار اینهابایدمعلوم شودمثل کارگرهای دیگر دنیاکه ساعت کارشان معلوم است ضمنا نکته دیگری که بنده میخواستم عرض کنم که بایدموردتوجه باشد باید این دستگاه هم وقتی بوجودآمدبیمه بشوندبیمه اجتماعی برای این طبقه ضرورت دارد که اگردرنتیجه یک حادثهای تصادفی کرد شوفرورانندهای تلف شد وضع معیشت عائله اووزندگی آنهاقبلا پیش بینی شده باشد و همانطوریکه خوشبختانه دولت برای کارگر هاقانون خوب و مفیدی تصویب کرده و شاید دیروزبودکه آقای وزیرامورخارجه درمصاحبه شان فرمودندبنده دیدم که یک قدم بسیاراساسی برداشته شده (وزیرامورخارجه – مشمول اینهاهم میشود) بایدمشمول بشود و اینهاهم عطف بهمان قانون بشوند که اینها هم بتوانند استفاده کرده باشند البته درتقویم این اتوبوسهای موجود هم باید یک افرادباصلاحیتی را جناب آقای وزیرکشوردرنظربگیرند که درتقویم و تعیین میزان قیمت که سهام را تشکیل میدهد خیلی دقت بشود که یک چیزبی تناسبی از آب درنیاید بنده بیشتر از این عرضی نمیکنم و امیدوارم یک قدم مفیدی برای احتیاجات مردم برداشته بشودالبته ولایات هم بنوبه خودشان از این قانون استفاده میکنند.

۲۰. تا ۱۰ فوریه ۲۰۱۴، وضعیت واحد دارای سانتریفیوژهای IR-2m از زمان گزارش قبلی مدیرکل بدون تغییر باقی مانده است: سانتریفیوژهای IR-2m بهطور کامل در شش آبشار نصب شده بودند؛ هیچکدام از این آبشارها با UF6 طبیعی تغذیه نشده بود و کار نصب اولیه ۱۲ آبشار IR-2m دیگر در این واحد تکمیل گردیده بود. قضاوت حقیقی در این باب منوط به طرز اجرا و عمل در آینده از طرف هیئت دولت میباشد، مردم ایران از متصدیان امور عالیه و مسئولین مسائل مملکتی منتظرعمل مثبت و توقع رعایت مصالح عمومی بوده از عاجزکشی و قوی توازی و ترضیه متنفذین سخت بیزار و عصبانی هستند و میخواهند ملاک تفوق و برتری و پایه تشویق و ترفیع در ادارات دولتی بر اساس فضیلت و دانش و تقوی استوارگردد.

متخلفین از این قانون به کیفر ۳تا۶ ماه حبس تادیبی و یابتادیه غرامت ازده هزارریال الی صدهزارریال محکوم خواهندشد و دستگاهها و داروهای مورد استفاده نیزاز طرف وزارت بهداری ضبط خواهدشد. گفتنی است این شهر پیش از اسلام نیز وجود داشته و به دلیل آب و هوای بسیار خوبی که در آن برقرار بوده و رودخانه های روان آن مردم در آن سکونت داشته اند. در تبریز هتلهای بسیاری وجود دارد که خدمات و امکانات متنوعی دارند؛ توصیه میکنیم قبل از رزرو از میان هتل های تبریز بهتر است در صفحه رسمی یا اپلیکیشن علی بابا خدمات هتلها را بررسی کرده و با استفاده از گزینه فیلتر، قیمت و ویژگیهای هتل موردنظرتان را انتخاب کنید.

در قسمت مربوط بقوه قضاییه نتیجه انفصال فوقالذکر قوای مملکت از یکدیگردر قانون اساسی ایران در فصل (اقتدارات محاکمات) ظاهرمیشود و بموجب اصل هفتاد و چهارم (هیچ محکمه ممکن نیست منعقدگرددمگربحکم قانون) و اصل هشتادم انتخاب روسا و اعضای محاکم عدلیه را بعهده قانون معین میگذارد. ۶۵. همانگونه که در بالا اشاره شد (بند ۳) آژانس و ایران توافق کردند تا همکاری بیشتری در مورد فعالیتهای راستیآزمایی از سوی آژانس به منظور حل و فصل همه مسائل کنونی و گذشته داشته باشند. قانون اساسی ایران درباره موقعیت قوه قضاییه در دستگاه حکومتی این کشور یک فصل معین تحت عنوان «قوای مملکت» دارد.

دیدگاهتان را بنویسید